โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน


เดือนตุลาคม 2557

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯได้มีระบุไว้ว่า  “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 หน่วยงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหน่วยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ เรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง สรุปได้ดังนี้
  • บริเวณพื้นที่ด่านบางพระ ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 2 แห่ง กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเจ้าของที่ดินโดยโครงการขอให้ส่งมอบพื้นที่ บริเวณที่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานอาคารได้ก่อน

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา 
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 1)

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 2)

  • บริเวณพื้นที่ด่านหนองขาม ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 1 แห่ง เจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้เวนคืนที่ดิน และยื่นถวายฎีกา ทำให้บริเวณนี้ต้องรอ พรฎ. เวนคืนก่อน (คาดการณ์ พรฎ. เวนคืน 3 เดือน + สำนักนายกฯ 3 เดือน + จัดจ้าง + ดำเนินการ 2 เดือน)

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ หนองขาม (จุดที่ 3)
  • บริเวณด่านฯ โป่ง ทั้งที่ยังติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างได้ 4 แห่ง สำนักกรรมสิทธิ์ฯ แจ้งว่า เจ้าของที่ดินยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ก่อน (อยู่ระหว่างกระบวนการเซ็นต์เอกสารยินยอม) โดยสำนักกรรมสิทธิ์ฯ คาดว่าจะส่งมอบพื้นที่ให้แขวงฯ ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 และโครงการฯ ได้แจ้งการไฟฟ้า การประปา และสื่อสาร ให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างรื้อย้ายทันที เมื่อ ทล. ส่งมอบพื้นที่ให้ คาดว่าหลังกระบวนการจัดจ้างแล้วใช้เวลาในการรื้อย้ายประมาณ 60 วัน

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (4, 5)

 

ที่ดินที่ยินยอมให้เข้าพื้นที่  ที่ดินที่อยู่ระหว่างเจรจา
แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (6, 7)
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.