โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน


เดือนกันยายน 2557

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯ ได้มีระบุไว้ว่า “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภาย ในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

กรมฯ ได้ใช้การประชุมประจำเดือนที่ใช้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ เป็นประจำทุกเดือนปัจจุบัน อยู่ระหว่างกระบวนการขอออก พรฎ. ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถนำเข้า ครม. ได้และในขณะเดียวกัน ทล. ยังไม่มีงบประมาณมาดำเนินการเวนคืน ซึ่งโครงการได้แจ้งปัญหานี้แก่ท่าน รทร. ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฯ (PD) และท่าน รทด. ให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขแล้ว โดยปัจจุบันได้มีการมอบหมายให้สำนักจัดกรรมสิทธิ์และโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเร่งรัดเข้าสำรวจ
กำหนดราคาที่ดินละสิ่งปลูกสร้างแล้ว พร้อมกับมอบหมายให้ สด. ปรับแผนการใช้เงินของแผนงบประมาณปี
2557 ของ สด. ให้มาลงที่โครงการด่านถาวรเป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนั้นได้มอบหมายให้โครงการจัดกรรมสิทธิ์ แขวง และ สทล. 12 ช่วยเร่งรัดเรื่องปรองดองขนานกันไป และให้โครงการด่านถาวรฯ สนับสนุนการทำงานของโครงการจัดกรรมสิทธิ์ในเรื่องการสำรวจรังวัดเบื้องต้นด้วย

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 โครงการฯ ได้เริ่มเข้าสำรวจพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้าง ในบริเวณด่านฯ บางพระโดยมีการเก็บค่าระดับและค่าพิกัด รวมถึงการวางแนวต่างๆ ของการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของพื้นที่ยินยอมให้เข้าดำเนินการสำรวจก่อนได้ แต่ไม่อนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้าง

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.