โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เดือนกรกฎาคม 2559

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯได้มีระบุไว้ว่า  “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

 • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
 • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
 • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โครงการฯ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯ ในพื้นที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ทางแยก ต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ซึ่งจากการประชุม โครงการฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอาจทำให้โครงการฯ ล่าช้า และทางโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่สามารถออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ ซึ่งคาดว่าจะออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ภายใน 2 - 4 เดือนนี้ (เดือนเมษายน 2558 ) จากนั้น ขออนุญาตกรมทางหลวงอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2558) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา อีก 1 เดือน (เดือนมิถุนายน 2558) ดังนั้น ในกรณีปกติคาดว่าจะเริ่มใช้ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้จริงประมาณเดือนมิถุนายน 2558 ส่วนกรณีที่มีการถวายฎีกา กรมทางหลวงต้องทำเรื่องขอออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินเร่งด่วน ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 6 ถึง 8 เดือน และต้องวางเงินก่อนเข้าพื้นที่ 75 วัน ดังนั้น คาดว่าบริเวณหนองขาม ที่มีการถวายฎีกา จะเข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุดใช้ประมาณเดือนมกราคม 2559
รูปที่ 1 ผังแสดงแผนการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยประมาณ
 • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โครงการฯ ได้รับแจ้งจาก สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ว่าได้ดำเนินการเจรจาขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าก่อสร้างก่อนจ่ายค่าทดแทนได้เป็นบางส่วนจำนวน 13 แปลง ดังแสดงในรูปที่ 2-6

รูปที่ 2 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 1)


รูปที่ 3 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 2)


รูปที่ 4 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ หนองขาม (จุดที่ 3)


รูปที่ 5 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (4, 5)


รูปที่ 6 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (6, 7)

 • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างด่านถาวรฯ (ชลบุรี-พัทยา) ซึ่งท่านสราวุธ  ทรงศิวิไล (รทว.) ได้สั่งการให้สำนักกรรมสิทธิ์ที่ดินเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหากรรมสิทธ์ที่ดิน เพื่อลดระยะเวลาในการส่งมอบที่พื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการได้ทันกำหนดเวลา และสามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางได้
 • เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง รวมทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. 2558 ออกในราชกิจจานุเบกษา
 • เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ผสด.แจ้งว่า ได้โอนเงินทั้งสิ้น 152.3 ล้านบาท ไปให้กับเขต 14 แล้ว และทางเขต 14 กำลังจะส่งรายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคามาให้ สด. เพื่อให้ทาง สด.ตั้งแท่นให้ อทล. ลงนามส่งไป คค. คาดว่า ทล.น่าจะส่งให้ คค.ได้ก่อนวันสงกรานต์ และ รวค.น่าจะลงนามแต่งตั้งได้ประมาณปลาย เม.ย. 58 หลังจากนั้น คณะกรรมการกำหนดราคาจะดำเนินการคาดว่าจะกำหนดเสร็จภายใน 15 พ.ค.58 แล้วจะเริ่มจ่ายเงินให้ชาวบ้านที่ยินยอมได้ขณะเดียวกันทางคณะกรรมการก็จะเสนอให้ สด. และ ทล. ขอออกประกาศ พรฎ.เวนคืนเร่งด่วน ต่อสำนักนายกฯ (เทียบกับสายพัทยา-มาบตาพุด : 4 เดือน) จากนั้นก็วางเงิน 60 วัน แล้วติดประกาศอีก 15 วัน ถึงจะเข้าพื้นที่ได้
 • เมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการราคากลางที่สำนักบำรุงทางชลบุรีที่ 2 เพื่อกำหนดราคากลางเวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระและด่านฯ โป่ง
 • ความคืบหน้าเดือนกรกฎาคม โครงการก่อสร้างด่านถาวรได้รับแจ้งว่า กำลังดำเนินการอยู่ระหว่างการสำรวจและตรวจสอบราคา ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น สด.จึงมีความจำเป็นต้องดึงเงินกลับไปจัดกรรมสิทธิ์ทั่วประเทศก่อน และเมื่อได้งบประมาณประจำปี2559 มาในเดือนพฤศจิกายน 2558 ก็พร้อมที่จะดำเนินการต่อไป ส่วนเรื่องการขอออกประกาศฯเร่งด่วน ขณะนี้ สด.อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ครั้งที่ 2/2558 โดยผู้อำนวยการสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้เสนออธิบดีกรมทางหลวงออกประกาศเร่งด่วน และคาดว่าอธิบดีกรมทางหลวงจะลงนามและนำเสนอต่อกระกรวงคมนาคมต่อไป และสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้จัดสรรเงินที่ใช้ในการเวนคืนของโครงการจำนวนทั้งสิ้น 305 ล้านบาท โดยจัดเป็น 1st Priority ของปีงบประมาณ 2559
 • ความคืบหน้าเดือนพฤศจิกายน 2558 โครงการก่อสร้างด่านถาวรได้รับแจ้งว่า รักษาการอธิบดีกรมทางหลวงขอออกประกาศเร่งด่วนไปยังกระทรวงคมนาคม และสำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้กันเงินงบประมาณไว้ 305 ล้านบาทและคาดว่าจะดำเนินการเริ่มจ่ายเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ปลายเดือน มกราคม 2558 และเหลือกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณด่านฯ หนองขาม บริเวณ RAMP NK.10 ที่ถวายฎีกา
 • เมี่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ครั้งที่ 1/2559 คุณสมพงษ์ หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ฯ แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการกำหนดราคารับทราบและรับรองราคาที่เห็นชอบจากทางกรมแล้วครับ จากนี้ทางโครงการจัดฯ จะเชิญชาวบ้านมาทำสัญญาระหว่างวันที่ 10-12กุมภาพันธ์ 2559 และขอความยินยอมให้เข้าพื้นที่ก่อน ส่วนเรื่องงบประมาณในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจะทำเรื่องขอเงินเพื่อไปจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ส่งให้ สด. ซึ่งทาง สด. จะพิจารณาแล้วส่งเรื่องขอโอนเงินไปที่กองบัญชีต่อไป สด.ประมาณการว่าน่าจะได้เงินภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์และเริ่มเบิกจ่ายได้ในเดือนมีนาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดให้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 1 มีนาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ครั้งที่ 2/2559 คุณเพิ่มศักดิ์ (นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ) แจ้งว่า การจ่ายเงินค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการด่านฯ ชลบุรี-พัทยา มีรายละเอียดความก้าวหน้าดังต่อไปนี้
  • บริเวณต่างระดับบางพระ ทางโครงการได้ทำเรื่องขออนุมัติฝากเงินค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเจ้าของไปแล้ว มีติดขัดในหลักการเรื่องต้นไม้ไม่ครบถ้วน ซึ่งทางโครงการได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
  • บริเวณบ้านวังตะโก มีทั้งหมด 18 แปลง รวมจุดที่มีการแก้ไขแบบด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ได้จ่ายไปแล้ว 2 ราย เหลือ 1 ราย ซึ่งเจ้าของได้ยินยอมด้วยวาจาให้เข้าพื้นที่ได้ ปัจจุบันทางโครงการได้ขออนุมัติฝากออมสินไว้แล้วและจะดำเนินการทำหนังสือส่งมอบพื้นที่ให้กับโครงการด่านฯ ต่อไป
  • บริเวณต่างระดับหนองขาม มี 4 แปลงที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ซึ่งทางแขวงชลบุรีที่ 2 ได้นัดประชุมวางหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเร่งรัดรายงานการประชุมเสนอต่อกรรมการ เพื่อทำการขออนุมัติและรับทราบหลักการจาก สด.
 • เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรฯ มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้าออลมอเตอร์เวย์ เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างด่านเก็บเงินถาวรฯ ซึ่งได้แก่บริเวณ Ramp BP.5 ด่านฯ บางพระ และบริเวณ Ramp PO.7, Ramp PO.8
 • เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรฯ มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้าออลมอเตอร์เวย์ เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างด่านเก็บเงินถาวรฯ ซึ่งได้แก่บริเวณบริเวณ Ramp PO.5, Ramp PO.6
 • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรฯ มีหนังสือแจ้งกิจการร่วมค้าออลมอเตอร์เวย์ เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่ในการก่อสร้างด่านเก็บเงินถาวรฯ ซึ่งได้แก่บริเวณบริเวณ Ramp PO.3, Ramp PO.4
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.