โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เดือนพฤษภาคม 2560

จากการดำเนินการตรวจสอบและ ควบคุมงานก่อสร้าง พบปัญหาอุปสรรค ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงการเนื่องจากหน่วยงานอื่น ดังนี้


ความเสียหายที่เกิดขึ้นในโครงการเนื่องจากหน่วยงานอื่น

  • เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่อง งานวางท่อส่งน้ำประปาทำให้ถนนของโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯเสียหาย เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพ่อดำเนินงานวางท่อส่งน้ำบริเวณทางหลวงหมายเลข 344 ตอน บ้านสวน – หนองปรือ ซึ่งโครงการฯได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่พบว่า งานก่อสร้างดังกล่าวได้ทำให้ถนนภายในโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯบริเวณด่านบ้านบึง Ramp BP.6 ได้รับความเสียหาย ดังนั้นทางโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯจึงได้ทำหนังสือประสานงานกับหน่วยงานดังกล่าวเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.