โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เดือนพฤษภาคม 2557

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯ ได้มีระบุไว้ว่า  “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  1. ที่ด่านฯ บางพระ 2 แห่ง
  2. ที่ด่านฯ หนองขาม 1 แห่ง
  3. ที่ด่านฯ โป่ง 4 แห่ง


 


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

กรมฯ ได้ใช้การประชุมประจำเดือนที่ใช้ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างของโครงการฯ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการขอออก พรฎ. ขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งกระทรวงคมนาคมยังไม่สามารถนำเข้า ครม. ได้และในขณะเดียวกัน ทล. ยังไม่มีงบประมาณมาดำเนินการเวนคืน ซึ่งโครงการได้แจ้งปัญหานี้แก่ท่าน รทร. ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการฯ (PD) และท่าน รทด. ให้รับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไขแล้ว โดยปัจจุบันได้มีการมอบหมายให้สำนักจัดกรรมสิทธิ์และโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเร่งรัดเข้าสำรวจกำหนดราคาที่ดินละสิ่งปลูกสร้างแล้ว  พร้อมกับมอบหมายให้ สด. ปรับแผนการใช้เงินของแผนงบประมาณปี 2557 ของ สด. ให้มาลงที่โครงการด่านถาวรเป็นการเร่งด่วน พร้อมกันนั้นได้มอบหมายให้โครงการจัดกรรมสิทธิ์ แขวง และ สทล. 12 ช่วยเร่งรัดเรื่องปรองดองขนานกันไป และให้โครงการด่านถาวรฯสนับสนุนการทำงานของโครงการจัดกรรมสิทธิ์ในเรื่องการสำรวจรังวัดเบื้องต้นด้วย


   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.