โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน

เดือนมกราคม 2558

เนื่องจากในข้อสัญญาของโครงการฯได้มีระบุไว้ว่า  “กรมทางหลวงสงวนสิทธิในการพิจารณาทยอยส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยกรมทางหลวงจะส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างภายในกำหนด 450 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากกรมทางหลวงให้เริ่มทำงาน (Notice to Proceed หรือ NTP)” โดยจากการตรวจสอบแบบก่อสร้างและหน้าสนาม พบว่า มีพื้นที่ซึ่งต้องมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 7 แห่ง ได้แก่

  • ทางแยกต่างระดับบางพระ 2 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับหนองขาม 1 แห่ง
  • ทางแยกต่างระดับโป่ง 4 แห่ง

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โครงการฯ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าพร้อม การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการฯในพื้นที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ ตั้งแต่ทางแยก ต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ซึ่งจากการประชุม โครงการฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอาจทำให้โครงการฯ ล่าช้า และทางโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ชี้แจงว่าปัจจุบันยังไม่สามารถออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ซึ่งคาดว่าจะออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้ภายใน 2-4 เดือนนี้ (เดือนเมษายน 2558 ) จากนั้น ขออนุญาตกรมทางหลวงอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2558) และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาอีก 1 เดือน (เดือนมิถุนายน 2558) ดังนั้น ในกรณีปกติคาดว่าจะเริ่มใช้ พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินได้จริงประมาณเดือนมิถุนายน 2558 ส่วนกรณีที่มีการถวายฎีกา กรมทางหลวงต้องทำเรื่องขอออก พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดินเร่งด่วน ซึ่งต้องใช้เวลาอีก 6 ถึง 8 เดือน และต้องวางเงินก่อนเข้าพื้นที่ 75 วัน ดังนั้น คาดว่าบริเวณหนองขามที่มีการถวายฎีกา จะเข้าพื้นที่ได้เร็วที่สุดใช้ประมาณเดือนมกราคม 2559
รูปที่ 1 ผังแสดงแผนการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยประมาณ
  • เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 โครงการฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ว่าได้ดำเนินการเจรจาขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าก่อสร้างก่อนจ่ายค่าทดแทนได้เป็นบางส่วนจำนวน 13 แปลง ดังแสดงในรูปที่ 2 ถึง 5
รูปที่ 2 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 1)

 

รูปที่ 3 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ บางพระ (จุดที่ 2)


รูปที่ 4 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ หนองขาม (จุดที่ 3)


รูปที่ 5 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (4, 5)


รูปที่ 6 แปลนแสดงสถานะของกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณด่านฯ โป่งจุดที่ (6,7)
  • เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 ได้มีการประชุมเรื่องการเข้าพื้นที่บริเวณด่านฯ โป่ง กับ เจ้าของพื้นที่ โดยมีคุณสุวัฒน์ จุติกิติ์เดชา หัวหน้าโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 1 เข้าร่วมด้วย โดยมีมติที่ประชุมดังนี้
    • เจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04) บริเวณ Ramp PO5 และอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A ได้
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.