โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง


เดือนธันวาคม 2557

1. การจัดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ระหว่างก่อสร้าง
เนื่องจากการจราจรระหว่างก่อสร้างช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง มีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นและส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีการจราจรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ก่อให้เหตุให้เกิดปัญหารถติดสะสมเป็นระยะทางยาว

1. แปลนแสดงการจราจรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ก่อให้เกิดรถติดสะสม

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข
โครงการฯได้ประสานงานกับนายกสมาคมขนส่งแหลมฉบังและผู้แทนชุมชนหนองขาม และได้ดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้
1. กำหนดจุดกลับรถที่แน่นอนทิศทางเดียวที่ กม. 0+900 เพื่อกลับรถไปแหลมฉบัง พร้อมกั้นแนว Barrier บีบช่องทาง
2. กำหนดให้กลับรถเฉพาะรถเล็กเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขวางทางทำให้รถติดทั้งสองทิศทาง ส่วนรถบรรทุกตกลงเบื้องต้นให้ไปกลับรถที่ปิ่นทอง
3. กำหนดให้รถบรรทุกที่ต้องการกลับรถไป กทม. และมาบเอียงให้ไปใช้สะพานกลับรถที่ กม.1+400 เท่านั้น เพื่อไม่ให้มีการกลับรถระหว่างทางในเขตก่อสร้าง
4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างนำทางตลอดเส้นทางที่ผ่านโครงการฯ และติดตั้งป้ายเสริมบริเวณจุดที่ต้องมีการตัดสินใจและ U-Turn

2. การวางแผนงานการก่อสร้างและเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯบางพระ
เนื่องจากโครงการฯมีแผนงานที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบริเวณด่านฯบางพระในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นทางโครงการฯจึงได้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแผนงานก่อสร้าง และเบี่ยงจราจรนั้นอยู่ระหว่างนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1

 • ก่อสร้างทางเบี่ยง (Detour Road) กม. 79+200
 • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31มีนาคม 2558
 • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
2. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1
 • ก่อสร้างต่อทางคู่ขนาน Ramp BP4
 • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
 • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
3. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1
 • ก่อสร้างทางคู่ขนาน Ramp BP2
 • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
 • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
4. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1

2.2 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.1

 • ปิดช่อง Main Motorway ขาเข้าชลบุรี มาใช้ Detour Road เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนาน Ramp BP4 (ไปเลี่ยงเมืองชลฯ) เพื่อก่อสร้าง ยกถนน Ramp BP3
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
  • คืนผิวจราจร ภายในวันที่  15 ตุลาคม 2558
5. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1
 • เบี่ยงจราจรเข้า Ramp BP2 เพื่อก่อสร้าง ยกถนน Ramp BP1
 • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
 • คืนผิวจราจร ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
6. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1

2.3 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.2

 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP3 ส่วนที่เหลือ
 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP1 ส่วนที่เหลือ
7. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณ ด่านฯ บางพระ Phase 2.2

2.4 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 3

 • คืนพื้นที่ถนน Main Road แล้วก่อสร้างปรับปรุง Ramp BP 2 จากถนนผิวทาง AC เดิม เป็นถนนเป็นถนนผิวทางคอนกรีต
8. แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 3

3. การวางแผนงานการก่อสร้างและเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ หนองขาม

3.1 รูปแบบการจราจรเดิม

 • รูปแบบการจราจรเดิม ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 9-11
9. แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง

 

10. แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง

 

11. แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง

3.2 การเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1

 • รูปแบบเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 12-14
12. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง

 

13. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง


14. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง


3.3 การเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2

 • รูปแบบเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 15-17
15. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง

 

16. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง17. แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยก ตรด.หนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.