โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การจัดการจราจรในบริเวณก่อสร้าง

เดือนมกราคม 2558

1. การจัดการจราจรเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง ระหว่างก่อสร้าง
เนื่องจากการจราจรระหว่างก่อสร้างช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง มีปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นและส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ และมีการจราจรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดก่อให้เหตุให้เกิดปัญหารถติดสะสมเป็นระยะทางยาว

รูปที่ 1 แปลนแสดงการจราจรที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด ก่อให้เกิดรถติดสะสม


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

โครงการฯ ได้ประสานงานกับนายกสมาคมขนส่งแหลมฉบังและผู้แทนชุมชนหนองขาม และได้ดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้

1. กำหนดจุดกลับรถที่แน่นอนทิศทางเดียวที่ กม. 0+900 เพื่อกลับรถไปแหลมฉบัง พร้อมกั้นแนว Barrier บีบช่องทาง

2. กำหนดให้กลับรถเฉพาะรถเล็กเพื่อไม่ให้รถบรรทุกขวางทางทำให้รถติดทั้งสองทิศทาง ส่วนรถบรรทุกตกลงเบื้องต้นให้ไปกลับรถที่ปิ่นทอง

3. กำหนดให้รถบรรทุกที่ต้องการกลับรถไป กทม. และมาบเอียงให้ไปใช้สะพานกลับรถที่ กม.1+400 เท่านั้น เพื่อไม่ให้มีการกลับรถระหว่างทางในเขตก่อสร้าง

4. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างนำทางตลอดเส้นทางที่ผ่านโครงการฯ และติดตั้งป้ายเสริมบริเวณจุดที่ต้องมีการตัดสินใจและ U-Turn

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 โครงการได้จัดประชุมเรื่องปัญหาอุปสรรคและการบรรเทาระหว่างการก่อสร้าง ความก้าวหน้า แผนงาน และกำหนดแล้วเสร็จของแต่ละโครงการ ภาพรวมของเส้นทางเมื่อแล้วเสร็จ ช่วงทางแยกหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง โดยได้เชิญ สำนักสำรวจออกแบบ แขวงและหมวดการทางในพื้นที่ สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก และชาวบ้านชุมชนหนองขาม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ

2. การวางแผนงานการก่อสร้างและเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ
เนื่องจากโครงการฯ มีแผนงานที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระในช่วงต้นปี 2558 ดังนั้นทางโครงการฯ จึงได้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งแผนงานก่อสร้างและเบี่ยงจราจรนั้นอยู่ระหว่างนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบอนุมัติให้ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1

 • ก่อสร้างทางเบี่ยง (Detour Road) กม. 79+200
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
รูปที่ 2 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1
 • ก่อสร้างต่อทางคู่ขนาน Ramp BP4
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
รูปที่ 3 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจร บริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1
 • ก่อสร้างทางคู่ขนาน Ramp BP2
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
  • เบี่ยงจราจรได้ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558
รูปที่ 4 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 1


2.2 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.1

 • ปิดช่อง Main Motorway ขาเข้าชลบุรี มาใช้ Detour Road เพื่อเข้าสู่ทางคู่ขนาน Ramp BP4 (ไปเลี่ยงเมืองชลฯ) เพื่อก่อสร้างยกถนน Ramp BP3
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
  • คืนผิวจราจรภายในวันที่  15 ตุลาคม 2558
รูปที่ 5 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1
 • เบี่ยงจราจรเข้า Ramp BP2 เพื่อก่อสร้าง ยกถนน Ramp BP1
  • คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
  • คืนผิวจราจรภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
รูปที่ 6 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.1

2.3 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2.2

 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP3 ส่วนที่เหลือ
 • ก่อสร้างยกถนน Ramp BP1 ส่วนที่เหลือ
รูปที่ 7 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 2.2

2.4 งานก่อสร้างและเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 3

 • คืนพื้นที่ถนน Main Road แล้วก่อสร้างปรับปรุง Ramp BP 2 จากถนนผิวทาง AC เดิม เป็นถนนเป็นถนนผิวทางคอนกรีต
รูปที่ 8 แปลนแสดงแผนการก่อสร้างและการเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ บางพระ Phase 3

3. การวางแผนงานการก่อสร้างและเบี่ยงจราจรบริเวณด่านฯ หนองขาม

3.1 รูปแบบการจราจรเดิม

 • รูปแบบการจราจรเดิม ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 9 ถึง 11
รูปที่ 9 แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

 

รูปที่ 10 แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

รูปที่ 11 แปลนแสดงรูปแบบการจราจรปัจจุบัน บริเวณช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

3.2 การเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1

 • รูปแบบเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 1 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 12 ถึง 14
รูปที่ 12 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

 

รูปที่ 13 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง


รูปที่ 14 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 1 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

3.3 การเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2

 • รูปแบบเบี่ยงการจราจร Phase ที่ 2 ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขาม ไปจนถึงแหลมฉบัง ดังแสดงในรูปที่ 15 ถึง 17
รูปที่ 15 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง

 

รูปที่ 16 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง


รูปที่ 17 แปลนแสดงการเบี่ยงการจราจร Phase 2 บริเวณ ช่วงทางแยกต่างระดับหนองขามไปจนถึงแหลมฉบัง


   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.