โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

ความทับซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

เดือนมกราคม 2560

    1.พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ บริเวณด่านฯ บ้านบึง ติดขัดกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 ช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรี-บ้านบึง มีรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากกรมมีแผนการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 ช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรี-บ้านบึง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนทับซ้อนกับโครงการฯ และรูปแบบการก่อสร้างของโครงการฯ เป็นการก่อสร้างผิวทางแบบ Reinforced Concrete Pavement ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 ช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรี-บ้านบึง เป็นผิวทางแบบ Asphaltic Concrete Pavement และทั้ง 2 โครงการมีแผนการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่พร้อมกัน

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างด่านถาวรฯ (ชลบุรี-พัทยา) สรุปได้ดังนี้ นายสมบูรณ์  เทียนธรรมชาติ (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ สบ.) แจ้งว่าจะจัดประชุมเพื่อหารือการปรับแผนการก่อสร้างให้เข้ากับโครงการด่านถาวรอีกครั้ง
  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 โครงการฯ ได้จัดประชุมร่วมกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 344 ช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรี-บ้านบึง เพื่อกำหนดขอบเขตของงานในโครงการเพื่อไม่ให้เกิดงานที่ทับซ้อนกันระหว่าง 2 โครงการฯ และให้ที่ปรึกษาปรับแบบทั้ง 2 โครงการให้สอดคล้องกัน

 

 

วามทับซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2556    
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.