โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนธันวาคม 2557

ในเดือนธันวาคม 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โครงการฯ ได้ประชุมหารือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงฐานรากอาคาร อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5
  และ อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 เพื่อหลบแนวท่อก๊าซ ปตท. ตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างนำเสนอ มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ) รายงานว่า ตามที่ได้มีการสำรวจ ร่วมกันระหว่าง โครงการฯ บริษัทที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าฯ และ ปตท. พบว่ามีแนวท่อก๊าซของ ปตท. ที่ติดขัดการก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งไม่สามารถปรับตำแหน่งของอาคาร Annex ทั้ง 2 อาคาร บริเวณ อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5 และ อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 ปัจจุบัน ทาง ปตท.ได้ให้ผู้รับจ้าง (AMTW)ดำเนินการออกแบบแก้ไขฐานราก ของอาคารที่ติดขัดงานก่อสร้างและได้ส่งให้กรมและที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว
  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ) รายงานต่อที่ประชุมว่า การปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP05 นั้น จะมีการปรับปรุงฐานรากของอาคาร จำนวน 3 จุด โดยการเพิ่มจำนวนฐานรากและปรับรูปแบบคานเพื่อมารองรับเสา(ดังแสดงในรูปที่ 1) ส่วนอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 นั้น จะต้องมีการปรับปรุง ฐานรากอาคาร 2 จุด โดยการปรับรูปแบบตอม่อรับเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อขยายระยะห่างเสาเข็มหลบแนวท่อก๊าซ (ดังแสดงในรูปที่ 2) ซึ่งตามแบบและรายการคำนวณที่ผู้รับจ้างเสนอมา ที่ปรึกษาได้พิจารณา ตรวจสอบและได้อนุมัติเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างได้แล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
  นายสุนัน (วิศวกรโครงการ กิจการร่วมค้าฯ) แจ้งว่า ในการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้าง (AMTW) จะใช้วิธีการเจาะ Pre bore ก่อนที่จะมีการตอกเสาเข็ม ดังนั้นจึงสามารถลดแรงที่จะไปกระทำต่อท่อก๊าซได้และขอสอบถามทาง ปตท. ว่าในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นต้องมีการป้องกันอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่
  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าทาง ปตท. พิจารณาแบบ ที่ผู้รับจ้างนำเสนอแล้วทาง ปตท. ไม่ติดขัดอะไร โดยภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าออกแบบและค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทาง ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ) แจ้งว่า หากในขณะที่ดำเนินการสร้างนั้นเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก๊าซนั้น หน่วยงานใดจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่า เมื่อผู้รับจ้างพร้อมจะเข้าทำงาน ขอให้โครงการแจ้งมายัง ปตท.ล่วงหน้าเพื่อที่ ปตท.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมตรวจสอบและประสานงานในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งหากผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ควบคุมการก่อสร้างที่หน้างานด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทาง ปตท.จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง
  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ) แจ้งว่า ขอให้ ทาง ปตท. ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา คิดราคางานแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมาพิจารณาร่วมกัน หลังจากนั้นโครงการจะนัดประชุม เพื่อตกลงราคา เพื่อนำเสนอกองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  แบบปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5


  แบบปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1

  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าตามระเบียบใหม่ของ ปตท. ที่จะต้องดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อก๊าซเมื่อกีดขวางการก่อสร้างของกรมทางหลวง ตามข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาการขออนุมัติวางท่อก๊าซ เมื่อทางโครงการฯได้ราคาค่าก่อสร้างแล้วขอให้ทำหนังสือแจ้ง ปตท. เพื่อดำเนินการเรื่องงบประมาณต่อไป ซึ่งทาง ปตท.จะดำเนินการภายใน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และจะส่งเช็คมอบให้กับทางกองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองในฐานะหน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง ต่อไป

  มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบในรูปแบบการก่อสร้างให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างได้ พร้อมกับเห็นชอบในการเปิดรายการใหม่ใน BOQ ได้แก่
  - งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5
  - งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1
  2) ให้โครงการฯนำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.