โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

 

เดือนธันวาคม 2556

ในเดือนธันวาคมมีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต1  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 

แนวทางการแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 กรมฯ จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง เพื่อแนะนำโครงการฯและชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ที่สาธารณูปโภคเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยให้แต่ละหน่วยงานนำรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบ เพื่อดำเนินการรื้อย้าย หรือปรับปรุงแก้ไข โดยให้งานของโครงการฯสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556
กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ ใช้เป็นต้นเรื่องในการของบประมาณในการรื้อย้าย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคกับกรมฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคกับกรมฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556
กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมชลประทาน (โครงการประแสร์) ให้ย้าย ตำแหน่งบ่อ Air Valve ออกจากพื้นที่การก่อสร้าง จำนวน 3 บ่อ บริเวณด่านฯ บางพระ

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.