โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนพฤศจิกายน 2557

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โครงการฯได้ประชุมหารือกับ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้าง ปรับปรุงฐานรากอาคาร อาคาร Annex (BP-B-03)Ramp BP5 และอาคารAnnex (NK-B-01) Ramp NK10 เพื่อหลบแนวท่อก๊าซปตท. ตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างนำเสนอ มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ) รายงานว่า ตามที่ได้มีการสำรวจ ร่วมกันระหว่างโครงการฯ บริษัทที่ปรึกษา กิจการร่วมค้าฯ และ ปตท. พบว่ามีแนวท่อก๊าซของ ปตท. ที่ติดขัดการก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งไม่สามารถปรับตำแหน่งของอาคาร Annex ทั้ง 2 อาคารบริเวณอาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5 และ อาคาร Annex(NK-B-01) Ramp NK10 ปัจจุบัน ทาง ปตท.ได้ให้ผู้รับจ้าง (AMTW) ดำเนินการออกแบบแก้ไขฐานรากของอาคารที่ติดขัดงานก่อสร้าง และได้ส่งให้กรมและ ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว

  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ)
  รายงานต่อที่ประชุมว่า การปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP05 นั้นจะมีการปรับปรุงฐานราก ของอาคาร จำนวน 3 จุด โดยการเพิ่มจำนวนฐานรากและปรับรูปแบบคานเพื่อมารองรับเสา(ดังแสดงในรูปที่ 1) ส่วนอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 นั้นจะต้องมีการปรับปรุง ฐานรากอาคาร 2 จุด โดยการปรับรูปแบบตอม่อรับเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อขยาย ระยะห่างเสาเข็มหลบแนวท่อก๊าซ(ดังแสดงในรูปที่ 2) ซึ่งตามแบบและรายการคำนวณ ที่ผู้รับจ้างเสนอมา ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบและได้อนุมัติเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบก่อสร้าง ได้แล้วเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

  นายสุนัน (วิศวกรโครงการ กิจาการร่วมค้าฯ)
  แจ้งว่าในการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้าง(AMTW)จะใช้วิธีการเจาะ Pre bore ก่อนที่จะมีการตอกเสาเข็ม ดังนั้นจึงสามารถลดแรงที่จะไปกระทำต่อท่อก๊าซ ได้และขอสอบถามทางปตท. ว่าในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น ต้องมีการป้องกันอะไรเพิ่มเติม เป็นพิเศษหรือไม่

  นาย อภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.)
  แจ้งว่าทาง ปตท. พิจารณาแบบที่ผู้รับจ้าง นำเสนอแล้ว ทาง ปตท. ไม่ติดขัดอะไร โดยภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าออกแบบ และค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น ทาง ปตท.จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ)
  แจ้งว่า หากในขณะที่ดำเนินการสร้างนั้นเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก๊าซนั้น หน่วยงานใดจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

  นาย อภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.)
  แจ้งว่า เมื่อผู้รับจ้างพร้อมจะเข้าทำงาน ขอให้โครงการแจ้งมายัง ปตท.ล่วงหน้า เพื่อที่ปตท.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม ตรวจสอบและประสานงาน ในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งหากผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติและดำเนิน การร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปตท.ที่ควบคุมการก่อสร้างที่หน้างานด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ทาง ปตท.จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง

  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ)
  แจ้งว่า ขอให้ ทาง ปตท.ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาคิดราคางานแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมาพิจารณาร่วมกัน หลังจากนั้นโครงการจะนัด ประชุมเพื่อตกลงราคา เพื่อนำเสนอกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการตามระเบียบต่อไป


  รูปที่ 1 แบบปรับปรุงฐานราก
  อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5  รูปที่ 2 แบบปรับปรุงฐานราก
  อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1

   

  นาย อภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าตามระเบียบใหม่ของ ปตท. ที่จะต้องดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อก๊าซเมื่อกีดขวางการก่อสร้างของกรมทางหลวง ตามข้อกำหนดแนบท้าย สัญญาการขออนุมัติวางท่อก๊าซ เมื่อทางโครงการฯได้ราคาค่าก่อสร้างแล้วขอให้ทำหนังสือแจ้ง ปตท.เพื่อดำเนินการเรื่องงบประมาณต่อไป ซึ่งทาง ปตท.จะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และจะส่งเช็คมอบให้กับทาง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในฐานะหน่วยงานราชการที่ควบคุมการก่อสร้างต่อไป

  มติที่ประชุม
  1) เห็นชอบในรูปแบบการก่อสร้างให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างได้ พร้อมกับเห็นชอบในการเปิดรายการใหม่ใน BOQ ได้แก่
  - งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5
  - งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1
  2) ให้โครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

 • เมื่อวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2557 ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะ Pre Bore และตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 6.00 m บริเวณอาคาร Annex (BP-B-03)Ramp BP5 โดยทาง ปตท. ได้เข้ามาร่วมตรวจสอบการตอกเสาเข็มด้วยซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ และไม่เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อท่อก๊าซของ ปตท.

รูปที่ 3 แสดงงานเจาะนำก่อนตอกเสาเข็ม

โดยพนักงานของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบร่วมด้วย


   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.