โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

 

เดือนพฤศจิกายน 2556

ในเดือนพฤศจิกายนมีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวของ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

 

แนวทางการแก้ไข

กรมฯ จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง เมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เพื่อแนะนำโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างที่สาธารณูปโภคเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยให้แต่ละหน่วยงานนำรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบ เพื่อดำเนินการรื้อย้าย หรือปรับปรุงแก้ไข โดยให้งานของโครงการฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งกรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆ ใช้เป็นต้นเรื่องในการของบประมาณในการรื้อย้าย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.