โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนตุลาคม 2559
ในเดือนตุลาคม 2559 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯ ได้ทำการขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณด่านฯ โป่งเพื่อสำรวจหาค่าพิกัดจริงของแนวท่อ เทียบกับพิกัดการก่อสร้างของ อาคาร ANNEX (PO-B-04) ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพิกัดการก่อสร้างอาคารไม่ตรงกับพิกัดแนวท่อประปา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04) ได้
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้ามาทำการดึงรั้งแนวท่อส่งน้ำประปาเพื่อหลบแนวการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A ด่านฯ โป่ง


ภาพการขุดเปิดเพื่อสำรวจพิกัดแนวท่อส่งน้ำประปา

 • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาและการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่องความคืบหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยแจ้งความคืบหน้าเรื่องพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่เวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้างฉาง รวมทางแยกไฟบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. 2558  ออกในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดแนวก่อสร้างออกจากพื้นที่
 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้าทำการรื้อย้ายท่อประปาบริเวณ อาคาร ANNEX (PO-B-03) และ Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5


ภาพการขุดเปิดรื้อย้ายแนวท่อส่งน้ำประปา

 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางพระ เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางพระ ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 78+500 - กม.ที่ 79+500 เพื่อที่ทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณ Ramp BP.5
 • เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯ โป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 117+560 - กม.ที่ 118+426 เพื่อที่ทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณ Ramp PO.5 และ Ramp PO.6
 • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือถึง ผอ.บท.ชลบุรีที่  2 เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางพระ ซึ่งทางกิจการรวมค้าออลมอเตอร์เวย์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว พบว่ามีท่อประปาขนาด Æ0.40 เมตร ตลอดแนวก่อสร้างซึ่งเป็นของหน่วยงาน อบต. หนองข้างคอก ทางโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้แขวงการทางชลบุรีที่ 2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เข้ามาดำเนินการรื้อย้าย
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางโป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 115+621 - กม.ที่ 116+409 ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาและ กม.ที่ 115+564 - กม.ที่ 116+184 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางโป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 115+621 - กม.ที่ 116+409 ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา และ กม.ที่ 115+564 - กม.ที่ 116+184 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เตรียมการในการรื้อย้ายแนวท่อประปาบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯรื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า กสท. แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวสัญญาณบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า ทีโอที แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวสัญญาณบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เตรียมการในการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เร่งรัดการรื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดการก่อสร้างโดยด่วน และขอทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า ทีโอที       ศรีราชา เร่งรัดการรื้อย้ายแนวสายสัญญาณที่ติดขัดการก่อสร้างโดยด่วน และขอทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 • เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า กสท. แหลมฉบัง เร่งรัดการรื้อย้ายแนวสายสัญญาณที่ติดขัดการก่อสร้างโดยด่วน และขอทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการ และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
 • เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 กิจกรรมร่วมการค้า ออลมอเตอร์เวย์ มีหนังสือแจ้ง ตามที่กิจการร่วมค้าฯ ได้ขอให้ทางโครงฯ เร่งรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่ติดขัดการก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯ โป่ง Ramp PO1, PO3 และแนวท่อประปาบริเวณ Ramp BP5 ทางกิจการร่วมค้าฯ พบว่าไม่มีความคืบหน้าในการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งเป็นเหตุให้ กิจการร่วมค้าฯ ต้องชะลอการก่อสร้างส่วนของงานทาง และอาคารไว้ก่อนจนกว่าการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ
 • เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ส่งหนังสือแจ้งแผนงานการรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างด่านเก็บเงินหนองขาม Ramp NK10 จากการนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ในงานนี้เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดงานรื้อย้ายให้ได้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เสาไฟฟ้าเป็นอุปสรรคต่องานก่อสร้างด่านเก็บเงิน
 • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้ง ผอ.ขท.ชลบุรีที่ 2 เรื่องแจ้งพื้นที่ติดขัดการก่อสร้าง ตามที่แขวงฯ ชลบุรีที่ 2 ได้ส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างมาให้ทางโครงการฯ นั้นทางโครงการฯ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว พบว่ายังมีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินแปลงที่ 20 ล้ำเข้ามาในแนวเขตทาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบของสัญญาได้
 • เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ขณะนี้โครงการฯ ได้รับมอบพื้นที่บริเวณด่านเก็บเงินฯ หนองขาม ระหว่าง กม.98+160 – กม.98+983 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ด้านซ้ายทาง จากแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 แล้ว ซึ่งโครงการฯ ขอส่งมอบรูปแบบการก่อสร้างบริเวณดังกล่าวมาเพื่อทราบ
 • เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 โครงการด่านเก็บเงินถาวรมีหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ตามหนังอ้างถึงการประปาส่วนภูมมิภาคเขต1 ได้ทำหนังสือสอบถามเพื่อให้ทางโครงการฯ ยืนยันให้การประปาเข้าย้ายแนวท่อประปาบริเวณก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ด่านโป่ง ช่วง กม.115+621.000 – กม.116+472.000 ฝั่งขาออก กทม. นั้น ทางโครงการฯ ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้
  - ช่วงต้น กม.115+621.000 – กม.115+785.000 ฝั่งขาออก กทม. เนื่องจากทางโครงการฯ ได้เร่งรัดงานก่อสร้างบริเวณดังกล่าว ทางโครงการฯ ได้ปรับรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อหลบแนวท่อประปาดังกล่าวแล้ว จึงไม่ต้องทำการรื้อย้ายเพิ่มเติม
  - ช่วงที่ดำเนินการแล้วเสร็จ กม.115+785.000 – กม.116+265.000 ฝั่งขาออก กทม. ทางโครงการฯ ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างพบว่า แนวท่อประปาบางช่วงยังติดขัดงานก่อสร้างอยู่ ทางโครงการฯ ได้ปรับรูปแบบการก่อสร้าง เพื่อหลบแนวท่อประปาดังกล่าวแล้ว จึงไม่ต้องทำการรื้อย้ายเพิ่มเติม
  - ช่วงปลาย กม.116+265.000 – กม.116 - 472+000 ฝั่งขาออก กทม. ทางโครงการฯ สำรวจพบว่าแนวท่อประปาติดขัดงานก่อสร้าง กม.116+265.000 – กม.116+392.000 ฝั่งขาออก กทม. ขอให้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ได้เข้ารื้อย้ายบริเวณดังกล่าวด้วย
 • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้ง ผอ.ขทพ. ขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการก่อสร้างด่านเก็บเงิน ฯ ด่านโป่ง ซึ่งมีป้ายบอกทางชนิดแขวนสูง (OAERHEAD SING) ของแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองติดตั้งอยู่ที่ กม. 118 + 000 ขวาทาง (เข้ากรุงเทพฯ) จึงขอความอนุเคราะห์ให้แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ดำเนินการรื้อย้ายป้ายดังกล่าวให้กับทางโครงการฯ ด้วยเนื่องจากตามสัญญาไม่มีค่างานในการรื้อย้าย
 • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้ง ผอท. เรื่องตอบปัญหาการร้องเรียนระบบสาธารณูปโภคเสียหาย (รหัสเรื่อง สปช.29543) ข้อชี้แจง การดำเนินการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ในทางหลวงหมายเลย 7 อยู่ในช่วงการก่อสร้างด่านเก็บเงินด่านโป่ง ช่วง กม.115+559 – 116+408 ทั้งสองฝั่ง (ขาเข้าและขาออก กทม.) เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ที่มีการเวนคืนเพื่อขยายพื้นที่ออกจากแนวรั้วเดิมเพื่อก่อสร้างทางบริการและอาคารด่านเก็บเงิน ทำให้ต้องมีการรื้อย้ายสาธารณูปโภคก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ รื้อย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาค, รื้อย้ายเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สัญญาณของ AIS., CAT., TOT., TT&T., ปตท. โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมกับหน่วยงานสาธารณูปโภค ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและเตรียมงบประมาณการรื้อย้าย เนื่องจากการรื้อย้ายเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณูปโภคนั้นๆ ปัจจุบันได้เริ่มทำการรื้อย้ายแล้ว ทำให้อาจเกิดปัญหาในการใช้งานในระบบสาธารณูปโภค ในกรณีข้อร้องเรียนนั้น ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ขอให้ผู้ร้องเรียนติดต่อกับหน่วยงาน TOT ได้โดยตรง เพื่อสามารถแก้ปัญหาโดยเร็วต่อไป
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.