โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนตุลาคม 2557

ในเดือนตุลาคม 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. โครงการฯ ได้ประชุมหารือกับ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) กรณีท่อส่งน้ำดิบ
  ที่ติดขัดงานก่อสร้าง อาคาร ANNEX (BP-B-04) และอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP6 ด่านบางพระ ได้ข้อสรุปดังนี้
  • บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)จะเข้ามาดำเนินการขุดเปิดเพื่อสำรวจ แนวท่อส่งน้ำดิบภายใน 1 สัปดาห์ โดยหากสำรวจแล้วพบว่าแนวท่อส่งน้ำดิบตรงกับแนวก่อสร้างของ โครงการฯ ทาง บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการออกแบบปรับปรุงแก้ไขแบบ โดยค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากแบบก่อสร้างเดิม บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 • เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาขุดเปิดเพื่อสำรวจหาตำแหน่งของแนวท่อส่งน้ำดิบที่แท้จริง สรุปผลได้ดังนี้
  • แนวท่อส่งน้ำดิบของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง อาคาร ANNEX (BP-B-04) บริเวณ Ramp BP6 จริง ส่วน อาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance บริเวณ Ramp BP6 สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามปกติไม่ติดขัดแนวท่อส่งน้ำดิบ
 • เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 หน่วยงานกรรมสิทธิ์ที่ดิน และหน่วยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ เรื่องปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง โครงการได้แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้
  • รายการสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ส่วน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   และบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) นั้น ได้ขุดสำรวจทุกจุดแล้วพบว่ามีสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างคือแนวท่อส่งน้ำดิบของ
   บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้าง อาคาร ANNEX (BP-B-04) บริเวณ Ramp BP6 และ แนวท่อส่งก๊าซ ของ
   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณก่อสร้างอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   บริเวณ Ramp BP5 โดยโครงการได้ทำหนังสือแจ้งรื้อย้ายไปยังหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคแล้ว
 • จากการประชุมประจำสัปดาห์ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 มีมติการประชุมวาระ 5.2 สาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง ดังนี้
  • กรณี แนวท่อส่งน้ำดิบของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
   จำกัด(มหาชน) ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณ อาคาร ANNEX (BP-B-04)
   บริเวณ Ramp BP6ปัจจุบันอยู่ในขั้นพิจารณาปรับตำแหน่งที่ตั้งอาคารเพื่อให้พ้นแนวของท่อส่งน้ำดิบของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
   และกำลังประสานงานให้บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
   จำกัด (มหาชน) เข้ามาขุดเปิดเพื่อสำรวจหาแนวท่อที่แท้จริงในตำแหน่งที่มีการปรับตำแหน่งที่ตั้งอาคารอีกครั้ง
  • แนวท่อส่งก๊าซ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณก่อสร้างอาคาร ANNEX
   (BP-B-03) บริเวณ Ramp BP5 ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการออกแบบแก้ไขฐานราก และขออนุมัติแบบและวิธีการดำเนินการแก้ไข
 • เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 หน่วยงานสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ โครงการก่อสร้างถนนข้าวหลาม (กรมทางหลวงชนบท)และสำนักสำรวจออกแบบ (กรมทางหลวง) เรื่อง ความลึกของงานดันท่อลอด วิธีการดำเนินงาน กำหนดการดำเนินงาน และแนวทางการทำงานร่วมกัน ได้ข้อสรุปดังนี้
  • ที่ประชุมขอให้แต่ละหน่วยงานที่จะมีการดำเนินการดันท่อลอดและหน่วยงานสาธารณูปโภค
   ที่ติดขัด ตรวจสอบค่าระดับที่แน่นอน และนำค่าระดับนั้นจัดทำเป็น Profile เพื่อแสดงแนวของสาธารณูปโภคและแนวของงานดันท่อลอด เพื่อออกแบบแก้ไขปัญหาต่อไป
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.