โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนสิงหาคม 2558
ในเดือนสิงหาคม 2558 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

  • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯ ได้ทำการขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณด่านฯ โป่งเพื่อสำรวจหาค่าพิกัดจริงของแนวท่อ เทียบกับพิกัดการก่อสร้างของ อาคาร ANNEX (PO-B-04) ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพิกัดการก่อสร้างอาคารไม่ตรงกับพิกัดแนวท่อประปา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04) ได้
  • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้ามาทำการดึงรั้งแนวท่อส่งน้ำประปาเพื่อหลบแนวการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A ด่านฯ โป่ง


ภาพการขุดเปิดเพื่อสำรวจพิกัดแนวท่อส่งน้ำประปา

  • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาและการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่องความคืบหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยแจ้งความคืบหน้าเรื่องพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่เวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้างฉาง รวมทางแยกไฟบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. 2558  ออกในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดแนวก่อสร้างออกจากพื้นที่
  • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้าทำการรื้อย้ายท่อประปาบริเวณ อาคาร ANNEX (PO-B-03) และ Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5


ภาพการขุดเปิดรื้อย้ายแนวท่อส่งน้ำประปา

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.