โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนสิงหาคม 2557

ในเดือนสิงหาคม 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวของได้แก่

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สน.บท.ชลบุรีที่ 2และ สน.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1/ กรมชลประทาน / บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เพื่อแนะนำโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างที่สาธารณูปโภคเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยให้แต่ละหน่วยงานนำรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการฯทั้งรูปแบบไฟล์ AutoCAD และแบบก่อสร้าง ไปพิจารณาตรวจสอบ เพื่อดำเนินการรื้อย้าย หรือปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานของโครงการฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งทุกหน่วยงานได้แจ้งในที่ประชุมว่าติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ท่าน รทร. (ผู้อำนวยการโครงการฯ) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภคให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้างและเตรียมการรองรับเพื่อบริหารจัดการในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค
จากนั้น ในส่วนของงานเสาพาดสาย โครงการฯได้ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 57 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบแนวการปักเสาพาดสายของหน่วยงานต่างๆ ที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
  • ด่านฯ บ้านบึง บริเวณ กม. 71: มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22KV บริเวณถนนขาเข้าชลบุรี

  • ด่านฯ บางพระ บริเวณ กม. 78 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22KV บริเวณขาออกพัทยาตั้งแต่โรงโม่หินเป็นต้นไปอยู่ซ้ายทาง

  • ด่านฯ หนองขาม บริเวณ กม. 99 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22KV และ 115KV ตั้งแต่ ปตท. ไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อยู่ซ้ายทางของถนน และมีแนวดันท่อลอดถนนของสายไฟฟ้าสื่อสารของ CAT ที่บริเวณขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณขาออกพัทยา และบริเวณขาเข้าแหลมฉบัง

  • ด่านฯ  โป่ง บริเวณ กม. 116 :  มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22KV ทั้งซ้ายทางและขวาทางก่อนถึงแยกโป่ง และมีแนวดันท่อลอดของสายไฟฟ้าสื่อสารของ CAT บริเวณเลยแยกโป่งไปทั้งซ้ายทางและขวาทาง

  • ด่านฯ พัทยา บริเวณ กม. 122 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22KV ทั้งซ้ายทางและขวาทาง ฝั่งละ 2 ต้น

  โดย กฟภ. ได้ให้ข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินการรื้อย้าย ดังนี้

  1) กฟภ.ขอระยะเวลาในการรื้อย้ายสายขนาด 115KV ประมาณ 6 เดือน สายขนาด 22KV ประมาณ 4 เดือน นับจาก กฟภ. สามารถเข้าพื้นที่ได้ (บริเวณที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน) ซึ่งในส่วนของสายแรงสูงต้องแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากมีผลกระทบกับนิคมอุตสาหกรรมมาก

  2) ส่วนสายสัญญาณของหน่วยงานอื่นๆที่ติดตั้งอยู่กับเสาของการไฟฟ้าฯ ก็จะดำเนินการรื้อย้ายพร้อมกัน
  ในส่วนของพวกงานท่อใต้ดิน โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 57 ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบแนวท่อประปาและท่อส่งน้ำที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

  • ด่านฯ บ้านบึง บริเวณ กม. 71:
   กปภ. : มีท่อขนาด Ø 300 มม. ด้านขวาทางของ ถ.บ้านบึง-ชลบุรี ความลึกหลังท่อ ประมาณ 1-2 เมตร

  • ด่านฯ บางพระ บริเวณ กม. 78 :
   กรมชลประทาน : มีท่อขนาด Ø 1,800 มม. ด้านซ้ายทาง และบ่อ Air Valve เดินต่อเนื่องไปจนถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ
   East Water : มีท่อขนาด Ø 1,400 มม.ด้านขวาทางนอกแนวรั้ว Motorway ตั้งแต่บางปะกงไปสิ้นสุดที่ด่านฯ หนองขาม ความลึกหลังท่อประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร
   ปตท. : มีท่อขนาด Ø 8 นิ้ว บริเวณขาเข้าบางแสน และท่อขนาด Ø 28 นิ้ว  ด้านซ้ายทาง ความลึกหลังท่อประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร

  • ด่านฯ หนองขาม บริเวณ กม. 99:
   กปภ. : มีท่อขนาด Ø 20 นิ้ว  ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่ ปตท. ถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และมีท่อขนาด Ø 200 มม. ขาพัทยา-แหลมฉบัง
   East Water : มีท่อขนาด Ø 1,400 มม. ด้านขวาทางนอกแนวรั้ว Motorway แล้วดันท่อลอดข้ามมาสิ้นสุดที่แยกเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
   ปตท. มีท่อขนาด 28 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ คู่กันโค้งไปตามแนวของถนนรอบนอก จะอยู่บริเวณซ้ายทาง

  • ด่านฯ โป่ง บริเวณ กม. 116:
   กปภ. : มีท่อขนาด Ø 700 มม. ด้านขวาทาง

  • ด่านฯ พัทยา บริเวณ กม. 122 : กปภ.มีแต่ท่อขนาดเล็ก รื้อย้ายได้เร็ว

   โดย กปภ. ได้ให้ข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินการรื้อย้าย ดังนี้

   1) ท่อตั้งแต่ขนาด Ø 700 มม. ลงมา ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน
   2) ท่อขนาดใหญ่กว่า Ø 700 มม. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน นับจาก กปภ. สามารถเข้าพื้นที่ได้ (บริเวณที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน)

   ส่วน ปตท. กับ East Water  ขอเข้าไปดูพื้นที่จริงพร้อมสำรวจในรายละเอียดร่วมกับโครงการฯ และผู้รับจ้างเพื่อรายงานบริษัทและหาแนวทางดำเนินการต่อไป

   โดยประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหมดจะสัมพันธ์กับระยะเวลาการเวนคืนของกรมทางหลวง เนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหมดจะต้องย้ายไปอยู่ในเขตทางใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเวนคืน

   เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ

   เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม2557โครงการฯ ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน ปตท. โดยจะเริ่มงานก่อสร้างที่ด่านฯ บางพระ และที่ด่านฯ หนองขาม ที่แนวท่อของ ปตท. ตัดผ่านอาคารของโครงการ ในเบื้องต้น โครงการจะวางตำแหน่งเสาเข็มของอาคาร และ ปตท. จะดำเนินการขุดเปิดหาแนวท่อเองซึ่งจะใช้เวลาในการจัดจ้างพอสมควร คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2557 จะดำเนินการได้

   เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ

   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโดยได้นัด หน่วยงานบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water สำรวจพื้นที่ที่ด่านฯ บางพระบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท สำรวจพื้นที่ ที่ด่านฯ หนองขาม และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ที่ด่านฯ หนองขาม และที่ด่านฯโป่ง

   เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2557 โครงการฯ ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน ปตท. เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

   1. ด่านฯ บางพระ

        1.1ทางเบี่ยงบริเวณ Ramp BP2

    • โครงการฯ สามารถดำเนินการก่อสร้างทางเบี่ยงบริเวณ Ramp BP2 ได้ไม่เป็นอุปสรรคในการก่อสร้างเพราะท่อส่งก๊าซของ ปตท. อยู่ลึกประมาณ 3 เมตร จากดินเดิม

      
   1.2 Annex (BP-B-03) บริเวณ Ramp BP5

    • ปตท.จะดำเนินการเจาะเพื่อหาแนวท่อ เนื่องจากเป็นแนวท่อใหม่ไม่มีแผ่น Slab บนหลังท่อก๊าซ เมื่อทราบตำแหน่งของแนวท่อก๊าซและตำแหน่งของเข็มที่ชัดเจนแล้วจะนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างที่ปรับปรุงให้โครงการฯพิจารณาต่อไป

      
   1.3 Toll Canopy 9 Booth บริเวณ Ramp BP5

    • เนื่องจากแนวท่อส่งแก๊สอยู่ห่างจากแนวเสาเข็ม 0.80 ม. เมื่อโครงการฯ จะดำเนินการตอกเสาเข็ม ปตท.จะเข้าร่วมตรวจสอบด้วย

  2. ด่านฯ หนองขาม

       2.1 Annex (NK-B-01) และ Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK10

    • เนื่องจากบริเวณนี้จะมีแผ่น Slab วางหลังท่อก๊าซ การเจาะสำรวจหาแนวท่อมีความคลาดเคลื่อนมากดังนั้น ปตท.จะดำเนินการเจาะสำรวจแต่ละอาคารอย่างน้อย 4 จุด เพื่อหาขอบเขตของแนวท่อก๊าซความกว้างขอบเขตประมาณ 1.30 เมตร ซึ่งเมื่อทราบขอบเขตของท่อก๊าซแล้ว ปตท.จะนำเสนอรูปแบบการก่อสร้างที่ปรับปรุงให้โครงการฯ พิจารณาเช่นเดียวกันกับที่ด่านฯ บางพระ

   2.2 Annex (NK-B-06) บริเวณ Ramp NK8

   • โครงการฯสามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากตัวอาคารพ้นแนวท่อก๊าซ

   2.3 Toll Canopy 4 Booth บริเวณ Ramp NK8

   • เนื่องจากแนวท่อก๊าซอยู่ห่างจากตำแหน่งเสาเข็มเมื่อโครงการฯจะดำเนินการตอกเสาเข็ม ปตท.จะเข้าร่วมตรวจสอบด้วย


  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม2557โครงการฯ ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน ปตท. เพื่อสรุปวิธีการแก้ไขปัญหาแนวสาธารณูปโภค ของ ปตท.ที่ติดขัดงานก่อสร้าง สรุปได้ดังนี้

  1. รายการสาธารณูปโภคของ ปตท.ที่ติดขัดงานก่อสร้าง

    • ด่านฯ บางพระ Ramp BP5

    - แนวท่อก๊าซติดขัดงานก่อสร้าง อาคาร Annex (BP-B-03) จำนวน 3 ฐานราก
    - แนวท่อก๊าซติดขัดงานก่อสร้างอาคาร Toll Canopy 9 Booth Exit บริเวณ Booth Island ที่ 3 จำนวน 1 ฐานราก

    • ด่านฯ หนองขาม Ramp NK 10

    - แนวท่อก๊าซติดขัดงานก่อสร้าง อาคาร Annex (NK-B-01) จำนวน 2 ฐานราก

  2. วิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคของ ปตท.ที่ติดขัดงานก่อสร้าง

  - ปตท. จะดำเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญเพื่อทำการออกแบบปรับปรุงแบบก่อสร้างของโครงการเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ และไม่ต้องรื้อย้ายแนวท่อแก๊สของ ปตท. ซึ่งแบบก่อสร้างที่ปรับปรุงนี้จะเสนอกรมพิจารณา เมื่อได้รับการอนุมัติแบบก่อสร้างจากกรมแล้ว ปตท.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด โดยขอให้ผู้รับจ้างของกรมเป็นผู้ดำเนินการ โดยในที่นี้ ปตท. จะเร่งรัดดำเนินการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 เพื่อที่ทางโครงการฯ  จะได้เร่งรัดดำเนินการต่อไปในระยะเวลาอีก 2 เดือนที่เหลือ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2557

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.