โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนกรกฎาคม 2559
ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 โครงการฯ ได้ทำการขุดเปิดเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณด่านฯ โป่งเพื่อสำรวจหาค่าพิกัดจริงของแนวท่อ เทียบกับพิกัดการก่อสร้างของ อาคาร ANNEX (PO-B-04) ซึ่งจากการสำรวจพบว่าพิกัดการก่อสร้างอาคารไม่ตรงกับพิกัดแนวท่อประปา สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04) ได้
 • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้ามาทำการดึงรั้งแนวท่อส่งน้ำประปาเพื่อหลบแนวการตอกเสาเข็มอาคาร Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5A ด่านฯ โป่ง


ภาพการขุดเปิดเพื่อสำรวจพิกัดแนวท่อส่งน้ำประปา

 • เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาและการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่องความคืบหน้างานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่เวนคืนที่ดินเพื่อการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ช่วงชลบุรี-พัทยา โดยแจ้งความคืบหน้าเรื่องพระราชกฤษฎีกาโปรดเกล้าฯ กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่เวนคืนเพื่อขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้างฉาง รวมทางแยกไฟบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) และทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบังที่บ้านสวนมะพร้าว บ้านวังตะโก บ้านนาพร้าว บ้านหนองขาม บ้านนาวัง บ้านหนองน้ำเต้าลอย บ้านโป่งล่าง และบ้านหนองสมอ พ.ศ. 2558  ออกในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไปเตรียมการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดแนวก่อสร้างออกจากพื้นที่
 • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 การประปาส่วนภูมิภาค บางละมุง ได้เข้าทำการรื้อย้ายท่อประปาบริเวณ อาคาร ANNEX (PO-B-03) และ Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5


ภาพการขุดเปิดรื้อย้ายแนวท่อส่งน้ำประปา

 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางพระ เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางพระ ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 78+500 - กม.ที่ 79+500 เพื่อที่ทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณ Ramp BP.5
 • เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯ โป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 117+560 - กม.ที่ 118+426 เพื่อที่ทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างบริเวณ Ramp PO.5 และ Ramp PO.6
 • เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือถึง ผอ.บท.ชลบุรีที่  2 เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางพระ ซึ่งทางกิจการรวมค้าออลมอเตอร์เวย์ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว พบว่ามีท่อประปาขนาด Æ0.40 เมตร ตลอดแนวก่อสร้างซึ่งเป็นของหน่วยงาน อบต. หนองข้างคอก ทางโครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์ให้แขวงการทางชลบุรีที่ 2 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เข้ามาดำเนินการรื้อย้าย
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางโป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 115+621 - กม.ที่ 116+409 ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยาและ กม.ที่ 115+564 - กม.ที่ 116+184 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
 • เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินฯ ได้ทำหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เรื่องขอให้รื้อย้ายแนวท่อประปาที่ติดขัดงานก่อสร้างบริเวณด่านเก็บเงินฯบางโป่ง ซึ่งได้แก่ กม.ที่ 115+621 - กม.ที่ 116+409 ฝั่งขาเข้าเมืองพัทยา และ กม.ที่ 115+564 - กม.ที่ 116+184 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เตรียมการในการรื้อย้ายแนวท่อประปาบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯรื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า กสท. แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวสัญญาณบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งส่วนบริการลูกค้า ทีโอที แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวสัญญาณบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แหลมฉบัง เตรียมการในการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
 • เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โครงการก่อสร้างด่านถาวรมีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศรีราชา เตรียมการในการรื้อย้ายแนวเสาไฟฟ้าบริเวณจุดก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางหนองขามในส่วนที่ได้พื้นที่แล้ว ช่วงประมาณ กม.98+160 – กม.98-783 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเมื่อได้พื้นที่ทั้งหมดแล้ว โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งให้การประปาฯ รื้อย้ายอีกครั้ง
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.