โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค


เดือนมิถุนายน 2557


การรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง ในเดือนมิถุนายน 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวของได้แก่

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 สน.บท.ชลบุรีที่ 2 และ สน.บท.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 / กรมชลประทาน / บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) / บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค / บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) / บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) / บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) เพื่อแนะนำโครงการฯ และชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างที่สาธารณูปโภคเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยให้แต่ละหน่วยงานนำรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการฯทั้งรูปแบบไฟล์ AutoCAD และแบบก่อสร้าง ไปพิจารณาตรวจสอบ เพื่อดำเนินการรื้อย้าย หรือปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้งานของโครงการฯสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งทุกหน่วยงานได้แจ้งในที่ประชุมว่าติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ท่าน รทร. (ผู้อำนวยการโครงการฯ) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภคให้พิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อย่างเป็นทางการเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้างและเตรียมการรองรับเพื่อบริหารจัดการในการรื้อย้ายสาธารณูปโภค
จากนั้น ในส่วนของงานเสาพาดสาย โครงการฯได้ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 57 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบแนวการปักเสาพาดสายของหน่วยงานต่างๆ ที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

ด่านฯ บ้านบึง บริเวณ กม. 71 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22 KV บริเวณถนนขาเข้าชลบุรี

ด่านฯ บางพระ บริเวณ กม. 78 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22 KV บริเวณขาออกพัทยาตั้งแต่โรงโม่หินเป็นต้นไปอยู่ซ้ายทาง

ด่านฯ หนองขาม บริเวณ กม. 99 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22 KV และ 115 KV ตั้งแต่ ปตท. ไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง อยู่ซ้ายทางของถนน และมีแนวดันท่อลอดถนนของสายไฟฟ้าสื่อสารของ CAT ที่บริเวณขาเข้ากรุงเทพฯ บริเวณขาออกพัทยา และบริเวณขาเข้าแหลมฉบัง

ด่านฯ โป่ง บริเวณ กม. 116 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22 KV ทั้งซ้ายทางและขวาทางก่อนถึงแยกโป่ง และมีแนวดันท่อลอดของสายไฟฟ้าสื่อสารของ CAT บริเวณเลยแยกโป่งไปทั้งซ้ายทางและขวาทาง

ด่านฯ พัทยา บริเวณ กม. 122 : มีแนวเสาไฟฟ้าขนาด 22 KV ทั้งซ้ายทางและขวาทาง ฝั่งละ 2 ต้น
โดย กฟภ. ได้ให้ข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินการรื้อย้าย ดังนี้
1) กฟภ.ขอระยะเวลาในการรื้อย้ายสายขนาด 115 KV ประมาณ 6 เดือน สายขนาด 22 KV ประมาณ 4 เดือน นับจาก กฟภ. สามารถเข้าพื้นที่ได้ (บริเวณที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน) ซึ่งในส่วนของสายแรงสูงต้องแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากมีผลกระทบกับนิคมอุตสาหกรรมมาก
2) ส่วนสายสัญญาณของหน่วยงานอื่นๆที่ติดตั้งอยู่กับเสาของการไฟฟ้าฯก็จะดำเนินการรื้อย้ายพร้อมกัน
ในส่วนของพวกงานท่อใต้ดิน โครงการฯ ได้ประชุมร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี) เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 57 ที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบแนวท่อประปาและท่อส่งน้ำที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

ด่านฯ บ้านบึง บริเวณ กม. 71 :
กปภ. : มีท่อขนาด ø 300มม. ด้านขวาทางของถ.บ้านบึง-ชลบุรี ความลึกหลังท่อ ประมาณ 1 – 2 เมตร

ด่านฯ บางพระ บริเวณ กม. 78 :
กรมชลประทาน : มีท่อขนาด ø 1,800 มม. ด้านซ้ายทาง และบ่อ Air Valve เดินต่อเนื่องไปจนถึงทางเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระ
East Water : มีท่อขนาด ø 1,400 มม.ด้านขวาทางนอกแนวรั้ว Motorway ตั้งแต่บางปะกงไปสิ้นสุดที่ด่านฯหนองขาม ความลึกหลังท่อประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร
ปตท. : มีท่อขนาด ø 8 นิ้ว บริเวณขาเข้าบางแสน และท่อขนาด ø 28 นิ้ว  ด้านซ้ายทาง ความลึกหลังท่อประมาณ 1.50 – 2.00 เมตร

ด่านฯ หนองขาม บริเวณ กม. 99 :
กปภ. : มีท่อขนาด ø 20 นิ้ว ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่ ปตท. ถึงหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และมีท่อขนาด ø 200 มม. ขาพัทยา-แหลมฉบัง
East Water : มีท่อขนาด ø 1,400 มม. ด้านขวาทางนอกแนวรั้ว Motorway แล้วดันท่อลอดข้ามมาสิ้นสุดที่แยกเข้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
ปตท. มีท่อขนาด 28 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ คู่กันโค้งไปตามแนวของถนนรอบนอก จะอยู่บริเวณซ้ายทาง

ด่านฯ โป่ง บริเวณ กม. 116 :
กปภ. : มีท่อขนาด ø 700มม. ด้านขวาทาง

ด่านฯ พัทยา บริเวณ กม. 122 : กปภ.มีแต่ท่อขนาดเล็ก รื้อย้ายได้เร็ว
โดย กปภ. ได้ให้ข้อมูลของขั้นตอนการดำเนินการรื้อย้าย ดังนี้

1) ท่อตั้งแต่ขนาด ø 700 มม. ลงมา ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 6 เดือน

2) ท่อขนาดใหญ่กว่า ø 700 มม. ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน นับจาก กปภ. สามารถเข้าพื้นที่ได้ (บริเวณที่ต้องมีการเวนคืนที่ดิน)
ส่วน ปตท. กับ East Water ขอเข้าไปดูพื้นที่จริงพร้อมสำรวจในรายละเอียดร่วมกับโครงการฯ และผู้รับจ้างเพื่อรายงานบริษัทและหาแนวทางดำเนินการต่อไป
โดยประเด็นสำคัญสำหรับหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหมดจะสัมพันธ์กับระยะเวลาการเวนคืนของกรมทางหลวง เนื่องจากหน่วยงานสาธารณูปโภคทั้งหมดจะต้องย้ายไปอยู่ในเขตทางใหม่ที่ยังไม่ได้มีการเวนคืน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โครงการฯ ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงาน ปตท. โดยจะเริ่มงานก่อสร้างที่ด่านฯ บางพระ และที่ด่านฯ หนองขาม ที่แนวท่อของ ปตท. ตัดผ่านอาคาร ของโครงการ ในเบื้องต้น โครงการจะวางตำแหน่งเสาเข็มของอาคาร และ ปตท. จะดำเนินการขุดเปิดหาแนวท่อเองซึ่งจะใช้เวลาในการจัดจ้างพอสมควร คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2557 จะดำเนินการได้

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สำนักงานบำรุงทางชลบุรีที่ 2 ได้จัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างทั้งหมด และทุกโครงการฯ ของกรมทางหลวงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโดยได้นัด หน่วยงานบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Water สำรวจพื้นที่ ที่ด่านฯ บางพระ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท สำรวจพื้นที่ที่ด่านฯ หนองขาม และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ด่านฯ หนองขาม และที่ด่านฯ โป่ง

 

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.