โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

 

เดือนมีนาคม 2557

การรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางการก่อสร้าง ในเดือนมีนาคม 2557 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่ต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวของได้แก่

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)


การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 กรมฯ จัดให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง เพื่อแนะนำโครงการฯและชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้าง ที่สาธารณูปโภคเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยให้แต่ละหน่วยงานนำรายละเอียดการก่อสร้างของโครงการฯ ไปพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อดำเนินการรื้อย้าย หรือปรับปรุงแก้ไข โดยให้งานของโครงการฯสามารถดำเนินการก่อสร้างได้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 กรมฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณูปโภค ต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆใช้เป็นต้นเรื่องในการของบประมาณในการรื้อย้าย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
การประปาส่วนภูมิภาคเขต1 ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคกับกรมฯ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภค กับ กรมฯ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 กรมฯได้มีหนังสือแจ้ง กรมชลประทาน (โครงการประแสร์)ให้ย้าย ตำแหน่งบ่อ Air Valve ออกจากพื้นที่การก่อสร้าง
จำนวน 3 บ่อ บริเวณด่านฯ บางพระ

เมื่อวันที่ 25ธันวาคม 2556 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2(ภาคกลาง) จ.ชลบุรี
ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคกับกรมฯ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 สำนักชลประทานที่ 9  กรมชลประทาน ได้มีหนังสือแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อร่วมตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคกับกรมฯ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการ ได้จัดให้มีการประชุมงานสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานปักเสาพาดสาย ได้แก่สายไฟฟ้า สายสื่อสารต่างๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
โครงการ ได้จัดให้มีการประชุมงานสาธารณูปโภคเกี่ยวกับงานระบบท่อต่างๆ ได้แก่ ท่อประปา ท่อน้ำดิบ ท่อก๊าซที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี)

 

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.