โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ความรู้ซ้ำซ้อนของโครงการและแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้อง
การจัดการจราจรในบริเวณที่ก่อสร้าง

การรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค

เดือนมกราคม 2558

ในเดือนมกราคม 2558 มีสาธารณูปโภคอยู่ในเขตก่อสร้างที่จำเป็นต้องรื้อย้ายเพื่อให้งานของโครงการฯ ดำเนินการได้โดยสาธารณูปโภคของหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
2) กรมชลประทาน
3) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
4) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
6) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอวิส จำกัด (มหาชน)
7) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
8) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
9) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)

 

การดำเนินการและแนวทางการแก้ไข

 • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โครงการฯ ได้ประชุมหารือกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณารูปแบบการก่อสร้างปรับปรุงฐานรากอาคาร อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5 และ อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 เพื่อหลบแนวท่อก๊าซ ปตท. ตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างนำเสนอ มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ) รายงานว่า ตามที่ได้มีการสำรวจร่วมกันระหว่าง โครงการฯ บริษัทที่ปรึกษากิจการร่วมค้าฯ และ ปตท. พบว่ามีแนวท่อก๊าซของ ปตท. ที่ติดขัดการก่อสร้างของโครงการฯ ซึ่งไม่สามารถปรับตำแหน่งของอาคาร Annex ทั้ง 2 อาคาร บริเวณ อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5 และ อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK10 ปัจจุบัน ทาง ปตท.ได้ให้ผู้รับจ้าง (AMTW) ดำเนินการออกแบบแก้ไขฐานรากของอาคารที่ติดขัดงานก่อสร้างและได้ส่งให้ กรมและที่ปรึกษาตรวจสอบแล้ว

  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ) รายงานต่อที่ประชุมว่า การปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (BP-B-03)Ramp BP05 นั้นจะมีการปรับปรุงฐานรากของอาคาร จำนวน 3 จุด โดยการเพิ่มจำนวนฐานรากและปรับรูปแบบคานเพื่อมารองรับเสา(ดังแสดงในรูปที่ 1) ส่วนอาคาร Annex(NK-B-01) Ramp NK10 นั้นจะต้องมีการปรับปรุงฐานรากอาคาร 2 จุด โดยการปรับรูปแบบตอม่อรับเสาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อขยายระยะห่างเสาเข็มหลบ แนวท่อก๊าซ(ดังแสดงในรูปที่ 2)ซึ่งตามแบบและรายการคำนวณที่ผู้รับจ้างเสนอมา ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบและได้อนุมัติเห็นชอบให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างได้แล้ว
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

  นายสุนัน (วิศวกรโครงการ กิจาการร่วมค้าฯ) แจ้งว่า ในการตอกเสาเข็มผู้รับจ้าง (AMTW) จะใช้วิธีการเจาะ Pre bore ก่อนที่จะมีการตอกเสาเข็มดังนั้นจึงสามารถลดแรงที่จะไปกระทำต่อท่อก๊าซได้ และขอสอบถามทาง ปตท.ว่าในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นต้องมีการป้องกันอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่

  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าทาง ปตท. พิจารณาแบบที่ผู้รับจ้างนำเสนอแล้วทาง ปตท. ไม่ติดขัดอะไรโดยภาระค่าใช้จ่าย ทั้งค่าออกแบบและค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทาง ปตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

  นายนิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯแจ้งว่า หากในขณะที่ดำเนินการสร้างนั้นเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น จนทำให้เกิดความเสียหายต่อท่อก๊าซนั้น หน่วยงานใดจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าเมื่อผู้รับจ้างพร้อมจะเข้าทำงานขอให้โครงการ แจ้งมายัง ปตท.ล่วงหน้า เพื่อที่ ปตท.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมตรวจสอบและประสานงาน ในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งหากผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามรูปแบบที่ได้รับอนุมัติ และดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปตท. ที่ควบคุมการก่อสร้างที่หน้างานด้วยแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือสิ่งที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้น ทาง ปตท.จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง

  นายสุวิชาณ (นายช่างโครงการฯ)แจ้งว่า ขอให้ ทาง ปตท. ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษา คิดราคางานแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาแล้วมาพิจารณาร่วมกัน หลังจากนั้นโครงการจะนัดประชุมเพื่อตกลงราคา เพื่อนำเสนอกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดำเนินการตามระเบียบต่อไป

รูปที่ 1 แบบปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5


รูปที่ 2 แบบปรับปรุงฐานราก อาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1

 

  นายอภิศักดิ์ (วิศวกร ปตท.) แจ้งว่าตามระเบียบใหม่ของ ปตท. ที่จะต้องดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อก๊าซเมื่อกีดขวางการก่อสร้างของกรมทางหลวง ตามข้อกำหนดแนบท้ายสัญญาการขออนุมัติวางท่อก๊าซ เมื่อทางโครงการฯได้ราคาค่าก่อสร้างแล้วขอให้ทำหนังสือแจ้ง ปตท. เพื่อดำเนินการเรื่องงบประมาณต่อไป ซึ่งทาง ปตท. จะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน และจะส่งเช็คมอบให้กับทางกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในฐานะหน่วยงาน
  ราชการที่ควบคุมการก่อสร้าง ต่อไป


มติที่ประชุม
1) เห็นชอบในรูปแบบการก่อสร้างให้ใช้เป็นแบบก่อสร้างได้ พร้อมกับเห็นชอบในการเปิดรายการใหม่ใน BOQ ได้แก่
- งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (BP-B-03) Ramp BP5
- งานปรับปรุงฐานรากอาคาร Annex (NK-B-01) Ramp NK1
2) ให้โครงการฯ นำเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป

 

   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.