โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนธันวาคม 2556

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนธันวาคม 2556

ลำดับที่ รายการ Weight
(%)
แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 0.340% 0.00 0.00
2 EARTHWORK 4.796% 0.00 0.00
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 1.615% 0.00 0.00
4 SURFACE  COURSES 6.824% 0.00 0.00
5 STRUCTURES 0.284% 0.00 0.00
6 MISCELLANEOUS 2.737% 0.00 0.00
7 BUILDING  WORK 27.880% 0.007 0.046
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 25.426% 0.00 0.00
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 29.468% 0.00 0.00
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 0.625% 0.010 0.00
  รวม 100.00% 0.017 0.046

รายละเอียดการดำเนินการของผู้รับจ้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

 • งานสำรวจตรวจสอบหมุดหลักฐานที่ด่านฯ บ้านบึง ด่านฯ บางพระ ด่านฯ หนองขาม และด่านโป่ง
 • งานสำรวจค่าระดับตามแนว Control Line เพื่อจัดทำ Cross Section ที่ด่านฯ บ้านบึง ด่านฯ หนองขาม ด่านฯ บางพระ และด่านฯ โป่ง
 • งานสำรวจงานสาธารณูปโภคที่อยู่ในเขตก่อสร้างที่ด่านฯ บ้านบึง ด่านฯ บางพระ ด่านฯ หนองขาม และด่านฯ โป่ง
 • งาน Clearing และปรับพื้นที่ลง Earth Embankment ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04) และ ANNEX(NK-B-03)
 • งานลง Sand Embankment บริเวณ RampNK-1, NK-1B และ NK-2
 • งานก่อสร้างอาคารสำนักงานโดยดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วดังนี้
  • งานปรับพื้นที่ วางผังอาคาร และหล่อฐานรากสำเร็จรูป (Footing Precast)
  • งานติดตั้งฐานรากสำเร็จรูป (Footing Precast)
  • งานเข้าแบบและเทคอนกรีตคานคอดิน
  • งานติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
  • งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป และเทคอนกรีต Topping
  • งานเข้าแบบเสาและเทคอนกรีตเสา
  • งานก่ออิฐผนังภายในและภายนอกอาคาร
  • งานติดตั้งโครง Truss หลังคาและงานมุงหลังคา Metal Sheet
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.