โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนตุลาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนตุลาคม 2557


เดือน ตุลาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.836 2.375 0.539
สะสม 9.730 9.748 0.018

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  365     วัน คิดเป็น 35.784 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 655     วัน  คิดเป็น 64.216 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนตุลาคม 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 56.412 3.777 -52.635
2 EARTHWORK 19.935 53.551 33.616
3 SUBBASE AND BASE COURSES 15.464 16.744 1.280
4 SURFACE COURSES 16.176 7.386 -8.790
5 STRUCTURES 4.790 9.427 4.637
6 MISCELLANEOUS 6.727 0.790 -5.937
7 BUILDING WORK 16.855 18.376 1.521
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 2.541 0.000 -2.541
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 4.537 3.367 -1.170
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 55.314 36.592 -18.722


รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

 

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง
 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Subgrade  บริเวณ  Ramp  BB4 
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line และ ค่าระดับ หลังตอกเสาเข็ม
   อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance  Ramp BP4
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base Ramp BB3 Sta.0+400 – 0+500
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับงานวางท่อระบายน้ำ R.C.P.Ø 0.60 x 1.00 m.
   บริเวณ อาคาร Toll canopy 7 Booth Exit Ramp BB1
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish Subgrade Ramp BB1 Sta.0+150 – 0+350
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish Subgrade Ramp BB1 Sta.0+350 – 0+475

 • ด้านงานก่อสร้างอาคารTSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสาชั้น 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานรับโครงสร้างหลังคา
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต คานรับโครงสร้างหลังคา
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบฯภายในอาคาร
  • ดำเนินการติดตั้งเสา Steel Post
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง Truss หลังคา

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง Truss หลังคา
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาแลฉาบผนังชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้า Aluminum Composit

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite

 • ด้านงานก่อสร้างBT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island

 • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ ฐานราก

 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง Truss หลังคา
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบฯ

 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 2
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BB4

 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการงาน Soil aggregate Sub base บริเวณ Ramp BB1
  • ดำเนินการงาน Soil aggregate Sub base บริเวณ Ramp BB4
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB 3

 • ด้านงาน Miscellaneous
  • ดำเนินการหล่อ RC Manhole ขนาด 1.25 x 1.25 x 2.20 m
   บริเวณ อาคาร  BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1

 • งานกำกับดูแลงานด้าน Structures
  • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ R.C.P.Ø 0.80 x 1.00 m
   บริเวณ อาคาร BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1


2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line ก่อนและหลังตอกเสาเข็มอาคาร
   Toll Canopy 11 Booth Exit  Ramp BP3
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section หลังการ
   Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ ตามแนว Cross Section หลังการ
   Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BP3

 • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
  • ดำเนินการงาน Earth Embankment
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็ก เสริมคาน และเข้าแบบพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสาชั้น 1st -2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1st - 2nd floor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ ผนัง ห้องมั่นคง อาคาร TSB (BP-B-02)
  • ดำเนินการเทคอนกรีตถอดแบบและบ่มคอนกรีต ผนัง ห้องมั่นคง
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันไดชั้น 1st - 2nd floor
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นชั้น 2

 • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
  • ดำเนินการตอกและตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก

 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing  บริเวณ Ramp BP2
  • ดำเนินการงาน Clearing and Grubbing  บริเวณ Ramp BP3
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BPS
  • ดำเนินการงานSand Embankment Ramp BP2
  • ดำเนินการงาน Sand Embankment Ramp BP3


3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งาน Concrete Barrier Curb and Gutter Ramp NK1
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งาน Concrete Barrier Type 2 Ramp NK2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ งาน Retaining Wall Type 2 Ramp NK2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line ก่อนการตอกเสาเข็ม บริเวณ
   อาคาร ANNEX (NK-B-06)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement
   บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2, Ramp NK2A
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Surface Concrete Pavement 28 cm
   Thickness บริเวณ  Ramp  NK-1C, Ramp NK-1B, Ramp NK2, Ramp NK2A

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้าน ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ คานรับโครงหลังคา
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต คานรับโครงหลังคา
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบพร้อมยกติดตั้งโครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและอุปกรณ์งานระบบฯ
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Ramp ทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้าง ชั้น 1

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนัง และฉาบผนัง
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
  • ดำเนินการติดตั้งโครง และแผ่นฝ้า  Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ บันไดทางขึ้นด้านหน้าและด้านข้างชั้น 1
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต บันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม
  • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
  • ดำเนินการ ก่อผนังอิฐมวลเบา และฉาบผนัง
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายและ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ
  • ดำเนินการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลอาคาร
  • ดำเนินการมุงแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการเทคอนกรีตบันได ทางขึ้นด้านข้างอาคาร ชั้น 1
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตบันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการติดตั้งโครง และแผ่นฝ้า  Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบพื้นดาดฟ้าด้านหลัง

 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
  • ดำเนินการเข้าแบบและติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต ฐานราก
  • ดำเนินการงาน Earth Embankment
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
  • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 1.00 m

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2A
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและยกติดตั้ง โครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯ

 • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบและติดตั้งโครง Truss หลังคา
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตฐานราก

 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
  • ดำเนินการแผ่นฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
  • ดำเนินการติดตั้ง แผ่นฝ้า Aluminum Composite
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีต Booth Island

 • ด้าน Earth Work
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK8
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp NK9

 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการงาน Crush Rock Base บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการงาน Sand Cushion Under Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK-1C,
   NK-1B Ramp NK2 และ Ramp NK2A

 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm Thickness และติดตั้ง Joint for
   Concrete pavement บริเวณ Ramp NK-1C, NK-1BRamp NK2 และ Ramp NK2A

 • ด้านงาน Miscellaneous
  • ดำเนินการเทคอนกรีต งาน Concrete Barrier Curb and Gutter บริเวณ Ramp NK2 NK2A
  • ดำเนินการเทคอนกรีต งาน Concrete Barrier Type 2 บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการเทคอนกรีต งาน Retaining Wall Type 2 บริเวณ Ramp NK1


4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

 • ไม่มีการปฏิบัติงาน


5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line ก่อนและหลังการตอกเสาเข็ม อาคาร CCB (PT-B-01)

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินการงาน Earth Embankment
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการติดตั้งระบบสุขาภิบาลอาคาร
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าเสาชั้น 1st – 2nd  floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสาชั้น 1st – 2ndfloor

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ เสา ชั้น 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตเสา ชั้น 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบ ห้องมั่นคง
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีต ห้องมั่นคง
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงหลังคา
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานรับโครงหลังคา
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Ramp ทางขึ้นด้านหน้า และด้านข้าง
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบบันได ชั้น 1st – 2nd floor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และ บ่มคอนกรีต  Ramp ทางขึ้นด้านหน้า และด้านข้าง ชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต  บันได ชั้น 1st – 2nd floor

 • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบเตรียมงานฐานราก
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครง Truss หลังคา

 • งานด้าน Miscellaneous
  • ดำเนินการติดตั้ง RC Manhole for R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m บริเวณ Ramp PT 3

 • งานด้าน Structures
  • ดำเนินการวางท่อ R.C.P.Ø 1.20 x 1.00 m บริเวณ Ramp PT 3


6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

1)  ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน ดันท่อร้อยสายHorizontal Direction Drill
ช่วง กม.89+201 RT – 92+175 RTและ 89+198 LT- 92+195 LTดังนี้

ตารางสรุปการดำเนินการดันท่อร้อยสาย Horizontal Direction Drill
ลำดับ Sta. บ่อ ระยะตาม Sta.
(ม.)
ขนาดท่อ
(มม.)
จำนวน
ท่อ
ระยะที่วัดจริง
ในสนาม
จุดเริ่ม จุดต่อไป
1 89+201 RT 89+295 RT 94.00 140 2 96 ม.
2 91+094
RT
91+193 RT 99.00 140 2 101.6 ม.
3 91+882 RT 92+175 RT 293.00 140 2 296 ม.
4 89+198 LT 89+299 LT 97.00 140 2 100 ม.
5 91+097 LT 91+196 LT 99.00 140 2 101.2 ม.
6 91+899 LT 92+195 LT 296.00 140 2 300 ม.
ระยะตาม Sta. รวม 978.00 ระยะที่วัดจริงในสนาม 994.8 ม.

2)  ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน ดันท่อ HDPE ขนาด 110 mm.
PN 10 ช่วง Sta.87+100 – 92+300


3)  ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงาน ติดตั้ง DRAWPIT AND COVER PLATE
ช่วง กม.89+201 RT – 92+175 RT และ 89+198 LT - 92+195 LT ดังนี้


ตารางสรุปการดำเนินการติดตั้ง DRAWPIT AND COVER PLATE
ลำดับ Sta. ขนาดบ่อ จำนวนบ่อ/Sta. หมายเหตุ
1 89+198 RT Ø0.80 2  
2 89+299 RT Ø0.80 2  
3 91+097 RT Ø0.80 2  
4 91+196 RT Ø0.80 2  
5 91+899 RT Ø0.80 2  
6 92+195 RT Ø0.80 2  
7 89+201 LT Ø0.80 2  

 

ตารางสรุปการดำเนินการติดตั้ง DRAWPIT AND COVER PLATE (ต่อ)
ลำดับ Sta. ขนาดบ่อ จำนวนบ่อ/Sta. หมายเหตุ
8 89+295 LT Ø0.80 2  
9 91+094 LT Ø0.80 2  
10 91+193 LT Ø0.80 2  
12 91+882 LT Ø0.80 2  
13 92+175 LT Ø0.80 2  
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.