โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกรกฎาคม 2558


เดือนกรกฎาคม แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.047 2.754 1.707
สะสม 23.076 31.519 8.443

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  683     วัน คิดเป็น 62.549 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 382     วัน  คิดเป็น 37.451 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนกรกฎาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า (%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 75.811 72.030
2 EARTHWORK 58.879 64.288 5.409
3 SUBBASE AND BASE COURSES 29.904 58.613 28.710
4 SURFACE COURSES 13.337 27.683 14.345
5 STRUCTURES 24.203 35.956 11.752
6 MISCELLANEOUS 3.163 4.759 1.596
7 BUILDING WORK 43.060 60.233 17.172
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 7.912 7.448 -0.465
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 14.858 21.887 7.029
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 64.698 69.482 4.784

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+496.05 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+496.05 Lane 1, 3 O/S 0.00, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+256.12 –0+266.12 Lane 1  O/S 0.00, 3.60 m. LT., Sta.0+296.12 –0+377.12 Lane 4  O/S 14.40 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+263.100 –0+333.100 Lane 12 O/S 44.20 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+263.100 –0+333.100 Lane 12 O/S 44.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+406.05 –0+446.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+256.12 –0+286.12 Lane 2 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+303.12 –0+373.12 Lane 5 O/S 18.00 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.100 –0+443.100 Lane 9 O/S 28.75-13.92 m. LT., Sta.0+373.100 –0+443.100 Lane 9 O/S 32.35-17.52 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+306.05 –0+366.05 Lane 6 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+413.31 –0+473.31 Lane 6 O/S 21.60 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.05 –0+443.05 Lane 8 O/S 25.15-10.32 m. LT., Sta.0+373.05 –0+443.05 Lane 8 O/S 35.95-21.12 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+446.05 –0+486.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+373.31 –0+413.31 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+373.310 –0+413.310 Lane 1, 3 O/S 2.00, 5.00, 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+366.05 –0+406.05 Lane 1 O/S 1.80, 4.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+366.05 –0+405.05 Lane 2, 3 O/S 6.60, 9.60, 11.40, 15.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.100 –0+424.100 Lane 11 O/S 39.55-29.65 m. LT., Sta.0+443 –0+455 Lane 8 O/S 8.47-10.75 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement RampBB-3, Sta.0+406.05 –0+472.05 Lane 5 O/S 14.62-18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 6 O/S 30.30, 35.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+316.31 –0+373.31 Lane 6 O/S 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 5 O/S 23.70, 28.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+416.31 –0+452.31 Lane 7 O/S 24.90 m. LT., Sta.0+486.31 –0+498.31 Lane 4 O/S 15.40, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 7 O/S 36.90, 41.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+326.05 –0+366.05 Lane 7 O/S 24.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+486.31 –0+496.31 Lane 3 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+253.100 –0+323.100 Lane 7 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+406.05 –0+496.05 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+406.05 –0+496.05 Lane 1, 3 O/S 0.00, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+256.12 –0+266.12 Lane 1  O/S 0.00, 3.60 m. LT., Sta.0+296.12 –0+377.12 Lane 4  O/S 14.40 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+263.100 –0+333.100 Lane 12 O/S 44.20 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp    BB-1, Sta.0+263.100 –0+333.100 Lane 12 O/S 44.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+406.05 –0+446.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+256.12 –0+286.12 Lane 2 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+303.12 –0+373.12 Lane 5 O/S 18.00 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+373.100 –0+443.100 Lane 9 O/S 28.75-13.92 m. LT., Sta.0+373.100 –0+443.100 Lane 9 O/S 32.35-17.52 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+306.05 –0+366.05 Lane 6 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+413.31 –0+473.31 Lane 6 O/S 21.60 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+373.05 –0+443.05 Lane 8 O/S 25.15-10.32 m. LT., Sta.0+373.05 –0+443.05 Lane 8 O/S 35.95-21.12 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+446.05 –0+486.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+373.31 –0+413.31 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+373.310 –0+413.310 Lane 1, 3 O/S 2.00, 5.00, 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+366.05 –0+406.05 Lane 1 O/S 1.80, 4.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+366.05 –0+405.05 Lane 2, 3 O/S 6.60, 9.60, 11.40, 15.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+373.100 –0+424.100 Lane 11 O/S 39.55-29.65 m. LT., Sta.0+443 –0+455 Lane 8 O/S 8.47-10.75 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+406.05 –0+472.05 Lane 5 O/S 14.62-18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 6 O/S 30.30, 35.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+316.31 –0+373.31 Lane 6 O/S 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 5 O/S 23.70, 28.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+416.31 –0+452.31 Lane 7 O/S 24.90 m. LT., Sta.0+486.31 –0+498.31 Lane 4 O/S 15.40, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+333.100 –0+372.100 Lane 7 O/S 36.90, 41.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+326.05 –0+366.05 Lane 7 O/S 24.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+486.31 –0+496.31 Lane 3 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+253.100 –0+323.100 Lane 7 O/S 21.60 m. LT
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟ
   • ดำเนินการ ติดตั้งราวบันได ST01
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งราวบันได ST01
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการ ติดตั้ง Aluminium gill louver 
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการ ติดตั้ง Aluminium gill louver 
  • ด้านงาน Structures
   • ดำเนินการวาง R.C. BOX CULVERTS SIZE 2 - 2.40 X 2.40 M.
   • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp BB3
   • .งานกำกับดูแลด้านงาน Sub Base and Base Course
   • ดำเนินการบดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการวางท่อ Box convert บริเวณ Ramp BB5
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm. Thickบริเวณ Ramp BB1
   • ดำเนินการเทConcrete Pavement 28 cm. Thickบริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินการเทConcrete Pavement 28 cm. Thickบริเวณ Ramp BB4

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+000 –0+078 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+070 –0+140 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+140 –0+210 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+213 –0+263 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BP-2, Sta.0+263 –0+283 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BP-2, Sta.0+000 –0+078 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BP-2, Sta.0+070 –0+140 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BP-2, Sta.0+140 –0+210 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BP-2, Sta.0+213 –0+263 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BP-2, Sta.0+263 –0+283 Lane 7 O/S 3.50, 7.00 m. LT
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการงานติดตั้งเครื่อง Generator
   • ดำเนินการติดตั้งสาไฟฟ้า
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการทาสีรองพื้นชั้น1,2    
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการก่ออิฐพนังชั้น1 ชั้น2
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตู,หน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
  • งานกำกับดูแลด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 Booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการ ติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต Booth Island
   • ดำเนินการSkim ผิว Booth Island       
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ที่ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp3
   • ที่ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp Bps
   • ที่ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp6                
  • งานกำกับดูแลด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5 BOOTH ENTRANCE            
   • ดำเนินการติดตั้ง Steel Poste
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงหลังคา
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp Bp2
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Sub Base and Base Course
   • ดำเนินการบดอัด Concrete Pavement 28 cm. Thickบริเวณ Ramp Bp2
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Structures
   • ดำเนินการวางท่อ Ø1.00 m บริเวณ Ramp Bp6

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 7 O/S 21.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+005 –0+050 Lane 1 O/S 9.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+451 –0+491.60 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 3 O/S 11.60, 15.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+070 –0+168 Lane 3 O/S 3.60-14.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 3 O/S 2.00, 5.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 5 O/S 21.90, 26.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+098.23 –0+198.23 Lane 2 O/S 0.00, 3.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+491.60 –0+541.60 Lane 11 O/S 5.50-0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 4 O/S 16.40, 20.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 3 O/S 11.60, 14.60 m. LT., Sta.0+055 –0+090 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+097.74 –0+197.74 Lane 3 O/S 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+100 –0+140 Lane 3 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+413 –0+453 Lane 1 O/S 2.00, 5.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+413 –0+423 O/S 0.00 m. PG. NK-1, Sta.0+443 –0+453 O/S 0.00 m. PG. NK-1.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+090 –0+100 Lane 3 O/S 0.00 m. LT., Sta.0+146.43 –0+176.43 Lane 1 O/S 10.2-7.80 m. LT., Sta.0+441 –0+451 Lane 11 O/S 0.00-2.10 m. LT., Sta.0+491.60 –0+521.60 Lane 12 O/S 2.10-0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+197.74 –0+303.93 Lane 2 O/S 0.00-8.48 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+431 –0+451 Lane 12 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+573 –0+594 Lane 11 O/S 13.15-9.42 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+199.74 –0+295.74 Lane 8 O/S 7.00-14.40 m. LT., Sta.0+253.74 –0+301.74 Lane 6 O/S 0.00-4.54 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+098.230 –0+200.230 Lane 1 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+098.230 –0+200.230 Lane 4 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-6, Sta.0+197.74 –0+303.93 Lane 9 O/S 9.50-19.28 m. LT., Sta.0+283.93 –0+303.93 Lane 5 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 7 O/S 21.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     NK-1, Sta.0+005 –0+050 Lane 1 O/S 9.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1B, Sta.0+451 –0+491.60 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 3 O/S 11.60, 15.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+070 –0+168 Lane 3 O/S 3.60-14.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1B, Sta.0+452 –0+491 Lane 3 O/S 2.00, 5.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 5 O/S 21.90, 26.70 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+098.23 –0+198.23 Lane 2 O/S 0.00, 3.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1B, Sta.0+491.60 –0+541.60 Lane 11 O/S 5.50-0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 4 O/S 16.40, 20.10 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 3 O/S 11.60, 14.60 m. LT., Sta.0+055 –0+090 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+413 –0+453 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+097.74 –0+197.74 Lane 3 O/S 7.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+100 –0+140 Lane 3 O/S 3.60 m. LT., Sta.0+413 –0+453 Lane 1 O/S 2.00, 5.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+413 –0+423 O/S 0.00 m. PG. NK-1, Sta.0+443 –0+453 O/S 0.00 m. PG. NK-1.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+090 –0+100 Lane 3 O/S 0.00 m. LT., Sta.0+146.43 –0+176.43 Lane 1 O/S 10.2-7.80 m. LT., Sta.0+441 –0+451 Lane 11 O/S 0.00-2.10 m. LT., Sta.0+491.60 –0+521.60 Lane 12 O/S 2.10-0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+197.74 –0+303.93 Lane 2 O/S 0.00-8.48 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+431 –0+451 Lane 12 O/S 0.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-1, Sta.0+573 –0+594 Lane 11 O/S 13.15-9.42 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+199.74 –0+295.74 Lane 8 O/S 7.00-14.40 m. LT., Sta.0+253.74 –0+301.74 Lane 6 O/S 0.00-4.54 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+098.230 –0+200.230 Lane 1 O/S 1.50 m. RT., Sta.0+098.230 –0+200.230 Lane 4 O/S 9.50 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp       NK-6, Sta.0+197.74 –0+303.93 Lane 9 O/S 9.50-19.28 m. LT., Sta.0+283.93 –0+303.93 Lane 5 O/S 0.00 m          
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์
   • ดำเนินการปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งแอร์ในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งถังบำบัด         
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการติดตั้งถังบำบัด
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการฉาบผนังอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite
   • ดำเนินการปูกระเบื้อง
   • ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการก่อผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินการฉาบผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
   • ดำเนินการติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite
   • ดำเนินการปูกระเบื้อง
   • ดำเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการบดอัดหินคลุก Ramp NK8 , NK9 , NK-N2 , NK7 , NK6
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Sub base and Base Course
   • ที่ดำเนินการบดอัด Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp  S1, S2
  • งานกำกับดูแลด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp NK1 ,NK2 ,NK6

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการ หล่อคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมพื้นชั้น 1
  • ที่ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตเสาชั้น 1
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมเสาชั้น 1
  • ดำเนินการ ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตคานชั้น 2     
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A -Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
  • ดำเนินการ เชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
  • ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการติดตั้ง Aluminium Composite

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการ ปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการ เดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการ เดินท่อไฟชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการ เดินสายไฟชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการ ดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการ ติดตั้ง Aluminium  composite
   • ดำเนินการ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมและกระจกชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการ ทาสีภายในอาคาร
   • ดำเนินการ ติดตั้งวงกบอลูมิเนียมและกระจกหน้าอาคารชั้น 2
   • ดำเนินการ ติดตั้งฝ้า Grill Aluminium
   • ดำเนินการ ติดตั้งหินเคาน์เตอร์อ่างล้างมือ
   • ดำเนินการ เทคอนกรีตฐาน Generator  
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D - Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินการติดตั้งและยาแนว Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้ง ระแนง Aluminium
  • ด้านงานระบายน้ำรอบโครงการ
   • ดำเนินการ ต่อปากบ่อพักระบายน้ำรอบโครงการ

6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

   

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • ดำเนินงานขุดเปิด Cable Trench
  • ดำเนินงานวางท่อร้อยสาย (MV & LV)
  • ดำเนินงานถมดินและบดอัดปรับระดับเพื่อวาง Concrete Slab
  • ดำเนินงานวางแผ่น Concrete Slab
  • ดำเนินงานถมกลบคืนสภาพ

   งานที่ 1 – 5 ทำบนสายทางมอเตอร์เวย์สาย 7

   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณ STA. 108+000 -108+100 R , STA. 103+950 - 104+000 R , STA. 104+400 -104+500 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพบริเวณ STA. 111+600 - 111+800 L, STA. 111+800 - 111+950 L , STA. 113+300 - 113+430 L , STA. 108+500 - 108+600 L , STA. 104+000 -104+060 L , STA. 104+450 - 104+550 L , STA. 118+200 - 118+250 L , STA. 87+100 - 87+400 L
  • งานวาง Draw Pit
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณ STA. 113+400 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพบริเวณ STA. 87+200 L
  • ปักเสาบอกแนวท่อร้อยสาย
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพบริเวณ STA. 97+100 - 98+000 R , STA.96+100 - 97+000 R , STA. 95+100 - 96+000 R ,STA. 94+100 - 95+000 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพบริเวณ STA. 78+600 - 78+800 L , STA. 79+100 - 79+800 L , STA. 81+600 - 81+900 L , STA.82+000 - 82+800 L , STA.88+000 - 88+900 L , STA. 89+000 - 89+900 L , STA. 90+000 - 90+900 L , STA. 91+000 - 91+900 L , STA. 92+000 - 92+300 L , STA. 92+800 - 92+900 L , STA. 93+000 - 93+900 L , STA. 94+000 - 94+900 L , STA. 95+000 - 95+600 L , STA. 95+800 - 95+900 L , STA. 96+000 - 96+200 L , STA. 96+900 L , STA. 97+100 - 97+600 L
  • งานเจาะเข็มป้าย VMS 05CL เกาะกลาง และ ไหล่ทาง STA. 95+620
  • งานเปิดผิวดินเพื่อเตรียมการทดสอบเสาเข็มเจาะ
   • ป้าย VMS 07CL บริเวณ STA. 1+640 ,ป้าย VMS 05CL บริเวณ STA. 95+620
  • งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ
   • ป้าย VMS 07CL บริเวณ STA. 1+640 ,ป้ายVMS 05CL บริเวณSTA. 95+620
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.