โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนกรกฎาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนกรกฎาคม 2557

เดือน กรกฎาคม แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 1.080 1.169 + 0.089
สะสม 5.769 5.106 - 0.663

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  273     วัน คิดเป็น 26.76 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 747     วัน  คิดเป็น 73.24 %

                                        

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนกรกฎาคม 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 34.431 0.000 -34.431
2 EARTHWORK 15.788 41.146 25.358
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 7.298 8.447 1.149
4 SURFACE  COURSES 7.648 0.051 -7.597
5 STRUCTURES 2.359 7.705 5.346
6 MISCELLANEOUS 4.301 0.790 -3.511
7 BUILDING  WORK 10.400 6.887 -3.513
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.848 0.000 -0.848
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 2.567 2.776 0.209
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 41.185 33.734 -7.451รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 ผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Ramp BB 1 ช่วง Sta.0+200 - 0+450
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Ramp BB 2 ช่วง Sta.0+375 - 0+045
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Access Road Ramp BB 5 ช่วง Sta.0+000 - 0+684
  • ดำเนินการหาค่าระดับ Finish Subgrade Course บริเวณ Detour Road Ramp BB 3A  ช่วง Sta.0+525- 0+648
  • ดำเนินการหาค่าระดับ Finish Sub base Course บริเวณ Access Road Ramp BB 6  ช่วง Sta.0+350- 0+525
  • ดำเนินการหาค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Detour Road Ramp BB 3A  ช่วง Sta.0+000- 0+300
  • ดำเนินการหาค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Detour Road Ramp BB 3A  ช่วง Sta.0+525- 0+648
  • ดำเนินการหาค่า Center Line Pile Before Driving อาคาร Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp BB2A
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  RCP Ø0.80 x 1.00 m. บริเวณ Access Road Ramp BB6Sta.0+414
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation  และ ค่าระดับ Pile Cut off  บริเวณ Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการ ผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีตถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการถมดินปรับระดับเตรียมงานพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการวางท่อประปาอาคาร ห้องน้ำ ชั้น 1
  • ดำเนินการวางผังเสา 1st  - 2nd  floor
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสา 1st  - 2nd  floor
  • ดำเนินการปรับดินเท Lean Concrete เตรียมงานคานคอดิน

 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานคาน ชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานชั้น 2
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 2

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 - Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB2
  • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m

 • ด้านงานก่อสร้าง BT05 -Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบตอม่อ
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบและบ่มคอนกรีตตอม่อ
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post

 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BB1A Sta. 0+175 - 0+500
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BB5Sta. 0+100 - 0+500
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 2A Sta. 0+000 -0+300
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 6 Sta. 0+350-0+615

 • ด้านงานSub base And Base Course
  • ดำเนินการ Crush Rock Base บริเวณ Detour Road Ramp BB3A Sta. 0+000 - 0+298
  • ดำเนินการ Crush Rock Base บริเวณ Access Road Ramp BB6   Sta. 0+000-0+350

 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการ Prime Coat บริเวณ Detour Road Ramp BB3A Sta. 0+000 - 0+298

 • ด้านงาน Structures
  • ดำเนินการวาง RCP Ø0.80 x 1.00 m. บริเวณ Access Road Ramp BB6Sta.0+414

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว  Cross - Section หลังการ Clearing and Grubbing บริเวณ Access Road Ramp BP3 Sta. 0+100 – 0+400
 • ด้านงาน Earth Work
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BBS Sta.0+000 - 0+616
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BB3Sta.0+900 - 1+350
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ อาคาร TSB (BP-B-02)

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Ramp NK –S3 ช่วง Sta.0+000 - 0+047
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Ramp NK –S4 ช่วง Sta.0+000 - 0+152
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing And Grubbing  บริเวณ Ramp NK 8 ช่วง Sta.0+175 - 0+525
  • ดำเนินการหาค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage Ø0.80 x 1.00 m. บริเวณ Ramp NK 1 Sta. 0+367 – 0+577
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage  RCP Ø0.80 x 1.00 m บริเวณ Access Road Ramp NKS3 Sta.0+033
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Pile Deviation และค่าระดับ Pile Cut Off  บริเวณ Toll Canopy 4 Booth Entrance Ramp NK –N2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Center line Pile Before Driving อาคาร ANNEX (NK-B-05) Ramp NK7
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการถมและบดอัดดินปรับระดับเตรียมงานพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตพื้นชั้น 1
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม เสา 1st – 2nd floor
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนัง ชั้น 1, ชั้น 2
  • ดำเนินการฉาบผนัง ชั้น 1, ชั้น 2
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ เสารับโครงสร้างหลังคา CX
  • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินการตั้งนั่งร้านเตรียมงานพื้นชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบพื้นชั้น 2
  • ดำเนินการเทคอนกรีตถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานและพื้นชั้น 2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบเสา 2nd – Roof floor
  • ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า, ประปา
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนัง ชั้น 1
 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
  • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 m.
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2
  • ดำเนินการยกประกอบ Truss หลังคา
  • ดำเนินการเชื่อมติดตั้ง แปหลังคา
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK2A
  • ดำเนินการมุงหลังคา Metal Sheet
  • ดำเนินการติดตั้งโครงคร่าวฝ้า Aluminum Composite
 • ด้านงานก่อสร้าง BT05C - Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK-N2
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
 • ด้านงานก่อสร้าง BT06 - Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการตอกเสาเข็มขนาด 0.35 x 0.35 x 5.00 m.
 • ด้านงานก่อสร้าง BT07C - Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
  • ดำเนินการเท Concrete Encase
  • ดำเนินการเทคอนกรีต Plaza To Lane(Cross Road) บริเวณ Toll Canopy 7Booth Exit
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
 • ด้านงานก่อสร้าง BT08A - Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
  • ดำเนินการเท Concrete Encase
  • ดำเนินการเชื่อมประกอบ Truss หลังคา
 • ด้าน Earth Work
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK8 Sta. 0+000 - 0+413
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK8 Sta. 0+000 - 0+500
  • ดำเนินการ Sand Embankmentบริเวณ Ramp NK7Sta. 0+400 - 0+605
  • ดำเนินการ Sand Embankmentบริเวณ Ramp NK8Sta. 0+000 - 0+500
  • ดำเนินการ Sand Embankmentบริเวณ Ramp NK9 Sta. 0+000 - 0+413
  • ดำเนินการ Sand Embankmentบริเวณ Ramp NK-S3 Sta. 0+000 - 0+073
  • ดำเนินการ Sand Embankmentบริเวณ Ramp NK-S4 Sta. 0+000 - 0+170
 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการลงทรายและเข้าแบบ Concrete Pavement บริเวณ Ramp NK 1
 • ด้าน Structures
  • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ Ø0.80 x1.00 m.พร้อม บ่อ Manhole บริเวณ Ramp NK 1-2, NK1-3
  • ดำเนินการถมทรายหลัง, ข้างท่อระบายน้ำ Ramp NK 1-2, NK1-3

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจค่า Pile Deviation เสาเข็ม อาคาร CCB (PT-B-01)
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการถมดินปรับระดับเตรียมงานคานคอดิน
  • ดำเนินการเท Lean Concrete คานคอดิน Water tank
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมเท Lean Concrete เตรียมงานคานคอดิน
  • ดำเนินการผูก, ดัด, ติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบและบ่มคอนกรีตคานคอดิน
  • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายไฟ
  • ดำเนินการถมและบดอัดดินเตรียมงานพื้นชั้น 1
 • ด้านงาน Surface Course
  • ดำเนินการ Prime Coat บริเวณ Ramp PT4Sta.0+000 – 0+348
 • งานด้าน Structures
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานดำเนินการ Materials On Site RCP.Ø 1.20 x 1.00 mจำนวน 92 ท่อน

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV, Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.