โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2558

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2558


เดือนมิถุนายน แผนงาน (%) ผลงาน (%) ช้า (-) / เร็ว (+) (%)
รายเดือน 1.051 1.989 + 0.938
สะสม 22.029 28.765 + 6.736

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  607     วัน คิดเป็น 59.510 %
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 413     วัน  คิดเป็น 40.490 %

 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการฯ เดือนพฤษภาคม 2558

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL OF EXISTING  STRUCTURES 3.780 68.566 64.786
2 EARTHWORK 58.379 63.931 5.551
3 SUBBASE AND BASE COURSES 29.262 54.355 25.093
4 SURFACE COURSES 12.919 23.426 10.508
5 STRUCTURES 20.655 27.019 6.364
6 MISCELLANEOUS 2.868 2.556 -0.311
7 BUILDING WORK 41.409 54.366 12.957
8 TOLL COLLECTION SYSTEM 7.191 6.506 -0.685
9 TRAFFIC CONTROL & SURVEILLANCE  SYSTEMS 13.874 20.403 6.530
10 TRAFFICE MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 56.567 68.734 12.166

รายละเอียดการดำเนินการก่อสร้าง

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 มีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+380.120 –0+390.120 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT., Sta.0+390.120 –0+400.120 Lane 2 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+428.010 –0+448.010 Lane 4 O/S 14.40 m. LT., Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 3 O/S 11.60, 15.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+213.100 –0+233.100 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 4 O/S 17.10, 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 10 O/S 32.40, 36.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-2, Sta.0+380.120 –0+390.120 Lane 10 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+390.120 –0+428.010 Lane 2 O/S 8.30-12.24 m. LT., Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 1 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 9 O/S 28.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 11 O/S 39.60 m. LT., Sta.0+253.100 –0+283.100 Lane 10 O/S 32.40, 36.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+275 –0+365 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+213.100 –0+283.100 Lane 9 O/S 25.20 m. LT., Sta.0+213.100 –0+243.100 Lane 9 O/S 28.80 m. LT., Sta.0+263.100 –0+283.100 Lane 11   O/S 39.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+416.12 –0+456.12 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+426.12 –0+456.12 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-1, Sta.0+213.100 –0+333.100 Lane 8 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+413.31 –0+453.31 Lane 3 O/S 10.80 m. LT., Sta.0+453.31 –0+473.31 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+286.05 –0+366.05 Lane 5 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+416.12 –0+453.12 Lane 4 O/S 14.40 m. LT., Sta.0+456.12 –0+476.12 Lane 1, 3  O/S 0.00, 10.80 m. LT.
   • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับSand Cushion Under Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+416.12 –0+453.12 Lane 5 O/S 18.00 m. LT., Sta.0+456.12 –0+476.12 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-2, Sta.0+380.120 –0+390.120 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT., Sta.0+390.120 –0+400.120 Lane 2 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+428.010 –0+448.010 Lane 4 O/S 14.40 m. LT., Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 2 O/S 6.80, 9.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-2, Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 3 O/S 11.60, 15.30 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+213.100 –0+233.100 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-2, Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 4 O/S 17.10, 21.90 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1 Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 10 O/S 32.40, 36.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-2, Sta.0+380.120 –0+390.120 Lane 10 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+390.120 –0+428.010 Lane 2 O/S 8.30-12.24 m. LT., Sta.0+498.010 –0+538.010 Lane 1 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 9 O/S 28.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+283.100 –0+333.100 Lane 11 O/S 39.60 m. LT., Sta.0+253.100 –0+283.100 Lane 10 O/S 32.40, 36.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+275 –0+365 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+213.100 –0+283.100 Lane 9 O/S 25.20 m. LT., Sta.0+213.100 –0+243.100 Lane 9 O/S 28.80 m. LT., Sta.0+263.100 –0+283.100 Lane 11   O/S 39.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+416.12 –0+456.12 Lane 1 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 3 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+426.12 –0+456.12 Lane 2 O/S 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-1, Sta.0+213.100 –0+333.100 Lane 8 O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+276.05 –0+366.05 Lane 4 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+413.31 –0+453.31 Lane 3 O/S 10.80 m. LT., Sta.0+453.31 –0+473.31 Lane 2 O/S 3.60, 7.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-3, Sta.0+286.05 –0+366.05 Lane 5 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับTop Concrete Pavement Ramp     BB-4, Sta.0+416.12 –0+453.12 Lane 4 O/S 14.40 m. LT., Sta.0+456.12 –0+476.12 Lane 1, 3  O/S 0.00, 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp BB-4, Sta.0+416.12 –0+453.12 Lane 5 O/S 18.00 m. LT., Sta.0+456.12 –0+476.12 Lane 4 O/S 14.40 m. LT
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
   • ดำเนินการฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้า
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดาน
   • ดำเนินการยิงสิลิโคลน หน้าต่างอะลูมิเนียม
   • ดำเนินการเดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
   • ดำเนินงานติดตั้ง Aluminium gill louver
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 4 Booth Exit บริเวณ Ramp BB4
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT06- Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp BB1
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินงานบดอัด Sand Embankment บริเวณ Ramp BB3
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินงานบดอัด Crush Rock Base บริเวณ Ramp BB4
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp BP1
   • ดำเนินงานเท Concrete Pavement 28 cm. Thick บริเวณ Ramp BP2

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

  • งานกำกับดูแลด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการ ตรวจสอบค่าระดับ Finish Soil Aggregate Sub Grade บริเวณ Ramp BP6 Sta.0+000 – Sta.0+400
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line Pile Driving Toll Canopy 5 Booth Entrance (BT07A) Ramp BP6A
   • ดำเนินการตรวจสอบระดับ Pile Cut Off  Toll Canopy 5 Booth Entrance (BT07A) Ramp BP6A
  • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
   • ดำเนินการจับเซี้ยม ตีตาข่าย และฉาบผนัง ภายในและภายนอกอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการ เดินท่อร้อยสายงานระบบฯไฟฟ้าภายในอาคาร
   • ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 และชั้น 2
   • ดำเนินการ กระเบื้องพื้นและผนังห้องน้ำ  
  • ด้านงานอาคาร ANNEX (BP-B-03)
   • ดำเนินการก่ออิฐพนังชั้น 1 ชั้น 2
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบประตู, หน้าต่าง
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
  • ด้านงาน BT08C -Toll Canopy 11 booth Exit บริเวณ Ramp BP3
   • ดำเนินการติดตั้งโครงฝ้าและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบ Booth Island
   • ดำเนินการเทคอนกรีต Booth Island     
  • งานกำกับดูแลด้านงาน BT07A TOLL CANOPY 5BOOTH ENTRANCE
   • ดำเนินการตอกเสาเข็ม
  • ด้านงาน Earth Work
   • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp Bp3
   • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp Bps
   • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp Bp6
  • ด้านงาน Subbase and Base Course
   • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp Bps

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+293 –0+313 Lane 9 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.583 Lane 4 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+066.43 –0+146.43 Lane 1 O/S 7.20,10.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 5 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 5 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+000 –0+076.43 Lane 1 O/S 7.20, 10.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 6 O/S 7.20, 18.00 m
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 6 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+014.43 –0+047.43 Lane 2 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+050 –0+092 Lane 1 O/S 8.43-12.43,11.43-15.58 m. LT., Sta.0+813.16 –0+923.09 Lane 5 O/S 0.00, 3.60 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+693 –0+803.16 Lane 4 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+923.09 –0+973.09 Lane 5 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+090 –0+108 Lane 1 O/S 10.48-14.45, 13.84-17.45 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+046.43 –0+146.43 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 7 O/S 21.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+283 –0+293 Lane 9 O/S 18.00 m. LT., Sta.0+303 –0+313 Lane 8             O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+290 –0+300 Lane 1 O/S 1.30 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+283 –0+313 Lane 6, 7 O/S 19.11-27.14 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+280 –0+290 Lane 1, 3 O/S 0.00, 4.50, 7.00 m. LT., O/S 1.30 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Cushion Under Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 7 O/S 21.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+293 –0+313 Lane 9 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.583 Lane 4 O/S 10.80 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+066.43 –0+146.43 Lane 1 O/S 7.20, 10.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 5 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 5 O/S 14.40 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+000 –0+076.43 Lane 1 O/S 7.20, 10.20 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 6 O/S 7.20, 18.00 m
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 6 O/S 18.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+014.43 –0+047.43 Lane 2 O/S 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+050 –0+092 Lane 1 O/S 8.43-12.43,11.43-15.58 m. LT., Sta.0+813.16 –0+923.09 Lane 5 O/S 0.00, 3.60 m. LT
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+693 –0+803.16 Lane 4 O/S 7.20 m. LT., Sta.0+923.09 –0+973.09 Lane 5 O/S 0.00, 3.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+090 –0+108 Lane 1 O/S 10.48-14.45, 13.84-17.45 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1B, Sta.0+046.43 –0+146.43 Lane 3 O/S 0.00 m.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+870 –1+030 Lane 7 O/S 21.00 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-1, Sta.0+283 –0+293 Lane 9 O/S 18.00 m. LT., Sta.0+303 –0+313 Lane 8  O/S 21.60 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+290 –0+300 Lane 1 O/S 1.30 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+283 –0+313 Lane 6, 7 O/S 19.11-27.14 m. LT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.0+280 –0+290 Lane 1, 3 O/S 0.00, 4.50, 7.00 m. LT., O/S 1.30 m. RT.
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Top Concrete Pavement Ramp NK-2, Sta.1+030 –1+174.587 Lane 7 O/S 21.00 m. LT
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
   • ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์
   • ดำเนินการปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งแอร์ในอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตฐาน Generator
   • ดำเนินการหล่อคอนกรีตฐาน Generator
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-03)
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (NK-B-04)
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานผนัง
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานกระเบื้องพื้น
   • ดำเนินการเก็บรายละเอียดงานฝ้าเพดาน
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-05)
   • ดำเนินการฉาบผนังอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินการติดตั้งท่อแอร์อาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟ
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตฐาน Generator
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-06)
   • ดำเนินการก่อผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินการฉาบผนังชั้น 1, 2
   • ดำเนินการติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
   • ดำเนินการติดตั้งท่อแอร์อาคาร
  • ด้านงานก่อสร้าง BT05-Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp NK8
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการหล่อคอนกรีต Island
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07C-Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1
   • ดำเนินการติดตั้งโครงและแผ่นฝ้า Aluminium Composite
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการหล่อคอนกรีต Island 
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08A-Toll Canopy 8 Booth Exit บริเวณ Ramp NK1
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบหล่อคอนกรีต Island
   • ดำเนินการเชื่อมประกอบโครงฝ้าอะลูมิเนียมคอมโพสิต
   • ดำเนินการติดตั้งแผ่น Aluminium Composite   
  • ด้านงาน Earth Work
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงาน Sub base and Base Course
   • ดำเนินการบดอัด Soil Aggregate Sub base บริเวณ Ramp NK-S1 , NK-S2
  • ด้านงาน Surface Courses
   • ดำเนินการเท Concrete Pavement 28 cm. Thickบริเวณ Ramp NK1, NK2
  • ด้านงาน Miscellaneous
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ด้านงานสำรวจ
   • ดำเนินการตรวจสอบค่าพิกัด Center Line Pile Driving Annex (PO4) Ramp P05
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (PO-B-04)
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีตฐานราก       
  • ด้านงานก่อสร้าง BT07A-Toll Canopy 5 Booth Entrance Ramp PO5
   • ดำเนินการงานเชื่อมประกอบโครงหลังคาเหล็ก
   • ดำเนินการงานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก
   • ดำเนินการงานหล่อคอนกรีตฐานราก      

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
   • ดำเนินการติดตั้งตาข่าย, ฉาบผนัง ภายนอกและภายในอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อระบบสุขาภิบาลอาคาร
   • ดำเนินการเดินท่อไฟชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการเดินท่อแอร์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ำเนินการติดตั้ง Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้งวงกบอะลูมิเนียมชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3
   • ดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าหลังอาคาร
   • ที่ดำเนินการเทคอนกรีต Ramp ชั้น 1
  • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
   • ดำเนินการปูกระเบื้องบัวผนังพื้น
   • ดำเนินการติดตั้งราวบันไดสแตนเลส
   • ดำเนินการติดตั้งบันไดเหล็กหลังอาคาร
   • ดำเนินการติดตั้งและยาแนว Aluminium composite
  • ด้านงานก่อสร้าง PT Toll Canopy 7 Booth Exit
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • ด้านงานก่อสร้าง BT08D-Toll Canopy 12 booth Exit
   • ดำเนินกางรติดตั้งและยาแนว Aluminium composite
   • ดำเนินการติดตั้งระแนง Aluminium
  • ด้านงานระบายน้ำรอบโครงการ
   • ดำเนินการต่อปากบ่อพักระบายน้ำรอบโครงการ

6. งานด้าน Toll Collection System

  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บ้านบึง
   • ดำเนินการปรับพื้นดินและวางท่อสำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BB1, BB2, BB3, BB4)
   • ดำเนินการเทคอนกรีตฐาน footing สำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BB1, BB3, BB4)
   • ดำเนินการผูกเหล็กสำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BB1, BB2)
   • ดำเนินการเทคอนกรีตสำหรับฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BB1, BB2, BB3, BB4)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ บางพระ
   • ดำเนินงานปรับพื้นดินและวางท่อสำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BP3)
   • ดำเนินการเทคอนกรีตฐาน footing สำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BP3)
   • ดำเนินการผูกเหล็กสำหรับทำฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BP3)
   • ดำเนินการเทคอนกรีตสำหรับฐานตู้ DB, EDB, LCP, TB (RAMP BP3)
   • ดำเนินการวางท่อในช่องจราจร lane 4, 5 (RAMP BP4)
   • ดำเนินการติดตั้งท่อในช่องจราจร LANE 3, LANE 11 (RAMP BP3)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ หนองขาม
   • ดำเนินการวางท่อในช่องจราจร lane 7, 8  RAMP NK1 (8LANE)
   • ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ canopy light  (RAMP NK7, NK8)
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ โป่ง
   • ไม่มีการปฏิบัติงาน
  • งานกำกับดูแลบริเวณด่านฯ พัทยา
   • ดำเนินการติดตั้งโคมไฟ canopy light  (RAMP NK7, NK8, PT2)

7. งานกำกับดูแลผู้รับจ้างในการดำเนินงานด้าน Traffic Control Surveillance System

  • ดำเนินงานขุดเปิด Cable Trench
  • ดำเนินงานวางท่อร้อยสาย (MV & LV)
  • ดำเนินงานถมดินและบดอัดปรับระดับเพื่อวาง Concrete Slab
  • ดำเนินงานวางแผ่น Concrete Slab
  • ดำเนินงานถมกลบคืนสภาพ
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • STA. 86+500 - 86+600 R , STA. 95+720 - 95+760 R , STA. 114+530 - 114+600 R, STA. 105+980 - 106+000 R , STA. 111+500 -111+600 R  , STA. 111+600 - 111+700 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • STA.87+500 - 87+600 L , STA. 91+430 - 91+500 L , STA. 93+030 - 93+160 L , STA. 95+670 - 95+730 L , STA. 96+100 - 96+170 L , STA. 102+250 - 102+280 L , STA. 103+740 - 103+770 L , STA.104+730 - 104+770 L , STA. 105+400 - 105+500 L , STA. 105+800 - 105+830 L , STA. 107+400 - 107+430 L , STA. 107+680 - 107+720 L , STA. 112+400 - 112+470 L , STA. 112+540 - 112+600 L , STA. 113+180 - 113+220 L , STA.115+250 - 115+450 L
  • งานวาง Draw Pit และ ปิดฝา Draw Pit
   • ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ
    • STA. 99+000 R ,  STA. 99+200 R , STA. 97+600 R , STA. 97+800 R , STA. 98+000 R , STA. 120+600 R , STA. 120+800 R , STA. 121+000 R , STA. 121+200 R , STA. 121+400 R , STA. 121+600 R , STA. 119+600 R  , STA. 119+800 R , STA. 120+000 R , STA. 120+200 R , STA. 119+200 R , STA. 119+400 R , STA. 119+000 R , STA. 118+400 R , STA. 118+600 R , STA. 118+800 R , 122+600 R
   • ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ
    • STA. 119+800 L  , STA. 120+200 L , STA. 120+400 L , STA. 115+400 R , STA. 118+200 L , STA. 118+400 L , STA. 119+000 L , STA. 111+900 L , STA. 112+250 L , STA. 120+800 L , STA. 121+000 L , STA. 121+200 L , STA. 121+400 L , STA. 121+600 L , STA. 118+800 L , STA. 122+600 L
  • ดำเนินงานเข็มเจาะ ป้าย VMS  07CL 8 ต้น (STA. 1+630 หนองขาม-แหลมฉบัง)
  • ดำเนินงานเปิดผิวคอนกรีตเกาะกลาง (งานฐานราก VMS) VMS 05CL STA. 95+620
  • ดำเนินงานเปิดผิวคอนกรีตเกาะกลาง (งานฐานราก VMS) VMS 04CRSTA. 86+140
  • ดำเนินงานเปิดผิวคอนกรีตเกาะกลาง (งานฐานราก VMS) VMS 02CL STA. 76+520
  • ดำเนินงานเปิดผิวคอนกรีตเกาะกลาง (งานฐานราก VMS) VMS 01CL STA. 69+380
  • ดำเนินงานเปิดผิวคอนกรีตเกาะกลาง (งานฐานราก VMS) VMS 03CL STA. 76+250
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.