โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนมิถุนายน 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนมิถุนายน 2557

เดือน มิถุนายน แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 1.607 0.895 -0.712
สะสม 4.689 3.937 - 0.752

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  242     วัน คิดเป็น 23.73%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 778     วัน  คิดเป็น 76.27%

                                        

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนมิถุนายน 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 28.35% 0.00% -28.346%
2 EARTHWORK 13.79% 30.76% 16.968%
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 5.30% 8.45% 3.150%
4 SURFACE  COURSES 5.86% 0.00% -5.858%
5 STRUCTURES 1.89% 7.70% 5.817%
6 MISCELLANEOUS 3.73% 0.79% -2.940%
7 BUILDING  WORK 8.87% 4.50% -4.367%
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.37% 0.00% -0.369%
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE  SYSTEMS 1.78% 2.78% 0.996%
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING  CONSTRUCTION 39.57% 33.52% -6.051%รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการวางผังสำหรับตอกเสาเข็ม บริเวณ Toll Canopy 4 Booth -Entrance Ramp BB 3
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ  Finish Sub Grade บริเวณ Detour Road ช่วง Sta. 0+000 – 0+300
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation เสาเข็ม Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณRamp BB 3
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Pile Cut off  เสาเข็ม Toll Canopy 4 Booth  Entrance บริเวณ Ramp BB 3
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ Access Road Ramp BB 6  ช่วง Sta.0+025 - 0+300
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ Detour Road Ramp BB 3A  ช่วง Sta.0+000 - 0+300
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ Ramp BB 3  ช่วง Sta.0+550 - 0+650
 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินงาน Earth Embankment เตรียมงานพื้น 1st floor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานคอดิน
  • ดำเนินการเทคอนกรีตคานคอดิน B7, B9, B12 (1st floor)
  • ดำเนินการดัดและผูกเหล็กเตรียมงานพื้น 1st floor , เสา 1st-2ndfloor และคาน 2ndfloor
  • ดำเนินการเข้าแบบพร้อมติดตั้งเหล็กเสริม พื้น 1st floor และเสา 1st-2ndfloor
  • ดำเนินการเทคอนกรีต, ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต เสา 1st-2ndfloor
  • ดำเนินการติดตั้งนั้งร้านเตรียมงานพื้น 2ndfloor
 • งานกำกับดูแลด้างงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินการเตรียมเหล็กเสริมฐานราก F1 และ F2
  • ดำเนินการปรับดินเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
  • ดำเนินการเข้าแบบและติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการดัดและผูกเหล็กเสริม เสา 1st-2nd floor, คานคอดิน
  • ดำเนินการปรับดินเท Lean Concrete เตรียมงานคานคอดิน
 • ด้านงานก่อสร้าง Toll canopy 4 Booth Entrance บริเวณ Ramp BB3
  • ดำเนินการเตอกและตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการปรับดินเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
  • ดำเนินการเข้าแบบและติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีตฐานราก
  • ดำเนินการทาสีกันสนิมเหล็กโครงสร้างหลังคา
 • าน Earth Work
  • ดำเนินการ Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BB6 sta.0+000 - 0+615
  • ดำเนินการ Sand Embankment  บริเวณ Ramp BB 2A sta 0+000 -0+300
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 3A sta 0+000-0+299
  • ดำเนินการ Sand Embankment บริเวณ Ramp BB 6 sta 0+350-0+615
 • ด้านงาน Sub base and Base Course
  • ดำเนินการ Crush Rock Base บริเวณ Access Road Ramp BB6 sta 0+000-0+350
  • ดำเนินการ Crush Rock Base บริเวณ Detour Road Ramp BB3A  sta. 0+000 - 0+299

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • ด้านงานอาคาร TSB (BP-B-02)
  • ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบการดำเนินงาน Material On Site  เสาเข็ม ขนาด 0.40 x 0.40 x5.00 m. จำนวน 45 ต้น

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage ∅0.80 m. บริเวณ Ramp NK .1 Sta. 0+466.39 – 0+540.48
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub Grade บริเวณ  Ramp NK S2  ช่วง Sta. 0+075 – 0+200
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage Ø 0.80 m. Ramp NK 1 ช่วง Sta.  0 + 366 – 0 + 439
  • ดำเนินการตรวจสอบหา Center Line Pile Before Driving อาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage RCP Ø 0.60 m. บริเวณ Toll Canopy 7 Booth Exit
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage RCP Ø 0.60 m. บริเวณ Toll Canopy 8 Booth Exit Ramp NK1
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage RCP Ø 0.80 m. X 1.00 m. บริเวณ Ramp NK 1 ช่วง Sta.0+418 - 0+614
  • ดำเนินการตรวจสอบ Center Line Pile Before Driving อาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub base บริเวณ Ramp NK-S2  sta. 0+075-0+200
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับตามแนว Cross Section After Clearing  And Grubbing  บริเวณ Ramp NK 7 ช่วง Sta.0+425 - 0+575
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Center Line  Pile Before Driving Toll Canopy 4 Booth Entrance บริเวณ RampNK-N2
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Finish Sub grade บริเวณ Ramp NK –N2  ช่วง Sta.0+025 - 0+150
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินการ Earth Embankment
  • ดำเนินการตอกและตัดหัวเสาเข็ม
  • ดำเนินการดัดและผูกเหล็กเสริมฐานราก
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานรับโครงสร้างหลังคา
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีต คานรับโครงสร้างหลังคา
  • ดำเนินการงานติดตั้งงานระบบ,ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า
  • ดำเนินการก่อผนังอิฐมวลเบาผนังชั้น 1
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินการตั้งนั้งร้านเตรียมงานคาน 2ndfloor
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบคานและพื้น2ndfloor
  • ดำเนินการดัดและผูกเหล็กเสริม พื้น 2ndfloor
  • ดำเนินการเทคอนกรีตคาน 2ndfloor

 • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy
  • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy 8 Booth  Exit RAMP NK1
   • ดำเนินการผูกเหล็ก เข้าแบบ ติดตั้ง J Bolt และดำเนินการเทคอนกรีตตอม่อ
   • ดำเนินการขุดดินวางท่อระบายน้ำ ∅0.60 x 1.00 m.
   • ดำเนินการเท Concrete Encase
  • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy 7 Booth Exit บริเวณ Ramp NK 1-2
   • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริมและเข้าแบบตอม่อ
   • ดำเนินการเทคอนกรีตตอม่อ
  • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP NK2
   • ดำเนินการติดตั้ง Steel Post
  • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP NK2A
   • ดำเนินการผูกเหล็ก เข้าแบบ และเทคอนกรีต Concrete Encased
   • ดำเนินการติดตั้งโครงสร้างหลังคา T2
  • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy 4 Booth Entrance RAMP NK-N2
   • ดำเนินการตอกและตัดหัวเสาเข็ม
 • งานด้าน Earth Work
  • ดำเนินการClearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK7
  • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp NK-N2
 • งานด้าน Structures
  • ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ∅0.80 x1.00 m.พร้อม บ่อ Manhole บริเวณ Ramp NK 1-2, NK1-3
  • ดำเนินการถมทรายหลัง,ข้างท่อระบายน้ำ Ramp NK 1-2, NK1-3

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการหาค่าระดับตามแนว Cross – Section หลังการ  Clearing and Grubbing  บริเวณ  Ramp PT 3 ช่วง Sta. 0+150 – 0+325
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage 2 RCP Ø 1.20 m. Ramp PT 4 Sta. 0+250
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินการตอกเสาเข็ม ขนาด 0.40x0.40x10.00 m จำนวน 2 ต้น
  • ดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตฐานราก
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการปรับพื้นที่พร้อมเท Lean Concrete เตรียมงานฐานราก
  • ดำเนินการติดตั้งเหล็กเสริม และเข้าแบบฐานราก
  • ดำเนินการเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตฐานราก
 • านด้าน Earth Work
  • ดำเนินการUnsuitable Material Excavation บริเวณ  Ramp PT3
  • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp PT1A
  • ดำเนินการSand Embankment บริเวณ Ramp PT3
 • งานด้าน Sub base And Base Course
  • ดำเนินการCrush Rock Base บริเวณ Ramp PT.4
 • งานด้าน Structures
  • ปรึกษากำกับและตรวจสอบดำเนินงานวางท่อ 2 RC PIPE CULVERT Ø1.20 m.บริเวณ Ramp PT 4Sta.0+325
  •  ที่ปรึกษากำกับและตรวจสอบงานถมทรายหลัง, ข้างท่อระบายน้ำ Ramp PT 4

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV,  Emergency Telephone System, Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
  • ดำเนินงานงาน Cable Trench บริเวณ Sta. 64+000 – Sta. 74+000 ฝั่งขาเข้าพัทยา
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.