โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ความก้าวหน้ารายเดือน
ความก้าวหน้าสะสม
ภาพความก้าวหน้าของโครงการ

ความก้าวหน้าเดือนพฤษภาคม 2557

 

ตารางสรุปผลงานประจำเดือนพฤษภาคม 2557

เดือน พฤษภาคม แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
ช้า (-) / เร็ว(+)
(%)
รายเดือน 1.546 0.878 -0.668
สะสม 3.082 3.042 - 0.040

ระยะเวลาดำเนินการ  1,020     วัน  
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว  212     วัน คิดเป็น 20.21%
คงเหลือระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 808     วัน  คิดเป็น 79.79%

                                                                                                                 

ตารางสรุปความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการเดือนเมษายน 2557

ลำดับที่ รายการ แผนงาน
(%)
ผลงาน
(%)
เร็วกว่า/ช้ากว่า
(%)
1 REMOVAL  OF  EXISTING  STRUCTURES 22.262 0.000 -22.262
2 EARTHWORK 10.82 24.637 13.814
3 SUBBASE  AND  BASE COURSES 3.132 7.480 4.348
4 SURFACE  COURSES 3.326 0.000 -3.326
5 STRUCTURES 1.180 2.916 1.736
6 MISCELLANEOUS 2.740 0.000 -2.740
7 BUILDING  WORK 5.420 2.561 -2.859
8 TOLL  COLLECTION  SYSTEM 0.126 0.000 -0.126
9 TRAFFIC  CONTROL  &  SURVEILLANCE 
SYSTEMS
1.188 2.776 1.588
10 TRAFFICE  MANAGEMENT  DURING 
CONSTRUCTION
37.985 31.945 -6.013


รายละเอียดการดำเนินงานก่อสร้าง

ในช่วงเดือนที่ผ่านมาผู้รับจ้างมีการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้

1. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บ้านบึง

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบตำแหน่งหมุดควบคุมอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Finish Sub Grade Sta.0+025 – Sta.0+350 Access  Road Ramp BB6
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage Ø0.80 m. บริเวณ Ramp BB6 Sta.0+065, Detour Road Sta.0+125, Sta.0+275
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Cross-Section หลังการ  Clearing  บริเวณ Ramp BB 6
  • ดำเนินการตรวจสอบค่าระดับ finish sub Grade บริเวณ Ramp BB 3  ช่วง  Sta. 0+275 – 0+500 LT
 • งานกำกับดูแลด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (BB-B-02)
  • ดำเนินงาน Earth Embankment
  • ดำเนินงานเตรียมเหล็ก, ผูกเหล็ก, เข้าแบบ, เทคอนกรีต ฐานราก F1, F2
  • ดำเนินงานปรับระดับดินเตรียมงานคานคอนดิน
  • ดำเนินงานดัดและผูกเหล็กเสริมเสาอาคาร
  • ดำเนินงานเท Lean Concrete เพื่อเตรียมงานเทคานคอดิน
  • ดำเนินงานวางเหล็ก เข้าแบบ พร้อมตรวจสอบความแข็งแรงของแบบคาน B7, B8, B12 (1stfloor)
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตคาน B7, B8, B12 (1st floor)
 • งานกำกับดูแลด้างงานก่อสร้างอาคาร TSB (BB-B-01)
  • ดำเนินงานผูกเหล็กเตรียมงาน Footing
  • ดำเนินงานปรับเกลี่ยดินเตรียมงาน Footing
 • าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp BB6
  • ดำเนินงานขุดฝังท่อ คสล.บริเวณ Ramp BB3A
  • ดำเนินงาน Sand Embankment  บริเวณ Ramp BB6
  • ดำเนินงานถมและบดอัดดิน บริเวณ Service Road Ramp BB3A

2. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ บางพระ

 • งานกำกับดูแลด้านงานสำรว
  • ดำเนินงานวางตำแหน่งหมุดพื้นที่เวนคืนบริเวณข้างโรงโม่หิน

3. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ หนองขาม

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินงานวาง Line เสาของอาคาร ANNEX (NK-B-03)
  • ดำเนินงานวาง Line เสาของอาคาร TSB (NK-B-04)
  • ดำเนินงานเซ็ตค่าระดับ Top Anchor Bolt ของ Toll Canopy 4 Booth Entrance  Ramp NK2
  • ดำเนินงานเซ็ตค่าระดับ Top Anchor Bolt ของ Toll Canopy 4Booth  Entrance Ramp NK2A
  • ดำเนินงานตรวจสอบระดับ Top Sand Bedding Pipe Drainage Ø0.60 m. Sta.0+510.18
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับ Sand Bedding Pipe Drainage Ø 0.80 m. บริเวณ Ramp NK 1 Sta. 0+466.39 – 0+540.48
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Ramp NK1 ช่วง Sta.00+325 – Sta.00+725
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX (NK-B-02)
  • ดำเนินงาน Earth Embankment
  • ดำเนินงาน Soil Embankment
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร ANNEX(NK-B-03)
  • ดำเนินงานเข้าแบบ, ผูกเหล็กและเทคาน 2nd floor
  • ดำเนินงานเข้าแบบ, วางเหล็ก และเทพื้น 2nd floor
  • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก F2
  • ดำเนินงานเข้าแบบ ผูกเหล็ก เทคอนกรีต บ่มคอนกรีต  เสา 2nd floor– Roof floor
  • ดำเนินงานเตรียมเหล็กเสริมคานรับโครงสร้างหลังคา
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB(NK-B-04)
  • ดำเนินงานผูกเหล็กเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีต พื้น 1stfloor
  • ที่ดำเนินงานผูกเหล็กเข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตเสา 1stfloor– 2nd  floor
  • ดำเนินงานงานเชื่อมประกอบ Steel Post , Steel Truss
  • ดำเนินงานท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก และเทคอนกรีต ห้องน้ำชั้น  1stfloor
 • ด้านงานก่อสร้าง Toll Canopy
  • Toll Canopy8 Booth Exit (BT05C) RAMP NK1
   • ดำเนินงานเทคอนกรีตฐานราก F1
   • ดำเนินงานผูกเหล็ก เข้าแบบ และเทคอนกรีตตอม่อ
   • ดำเนินงานเชื่อมประกอบ Steel Post, Steel Truss
   • ดำเนินงานติดตั้ง J Bolt
  • Toll Canopy7 Booth
   • ดำเนินงานเข้าแบบตอม่อและงานติดตั้ง J Bolt
  • Toll Canopy4 Booth Entrance RAMP NK2A
   • ดำเนินงานผูกเหล็ก เข้าแบบ และเทคอนกรีตตอม่อ
   • ดำเนินงานผูกเหล็ก เข้าแบบ และเทคอนกรีต Concrete Encased
   • ดำเนินงานสกัดตำแหน่งท่อร้อยสายบ่อพัก พร้อมปรับดินแนวท่อ
   • ดำเนินงานเชื่อมคำยันและตั้งเสารับโครงสร้างหลังคา
 • งานด้าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NKS2/1
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp NK7/1
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NKS2/1
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing บริเวณ Ramp NK7/1

4. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ โป่ง

  • ไม่มีการปฏิบัติ

5. งานก่อสร้างบริเวณด่านฯ พัทยา

 • ด้านงานสำรวจ
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า Pile Deviation  เสาเข็ม อาคาร CCB (PT – B - 01)
  • ดำเนินการตรวจสอบค่า ระดับ Pile Cut Off  เสาเข็ม อาคาร CCB (PT – B - 01)
  • ดำเนินงานให้ค่าระดับ Offset + 0.035 ของอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินการเก็บค่าระดับหลังจาก Clearing and Grubbing Ramp PT2 บริเวณ Sta.0+125 – Sta.0+375
  • ดำเนินงานตรวจสอบระดับ Finish Sub Grade Service Road Sta.0+000 ถึง Sta.0+275
  • ดำเนินงานตรวจสอบระดับ Finish Sub Grade บริเวณ Ramp PT4  Sta.0+000 –Sta.0+348.960 Ramp PT4
  • ดำเนินงานตรวจสอบค่าระดับ Finish Base Course บริเวณ Ramp PT 4 ช่วง Sta.0+000 – Sta.0+325
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร CCB (PT-B-01)
  • ดำเนินงานตัดหัวเสาเข็มขนาด 0.40 x 0.40 x 10.00 เมตร
  • ดำเนินงานปรับพื้นที่พร้อมเท Lean Concrete คานคอดิน
  • ดำเนินงานดัดและผูกเหล็ก Footing
  • ดำเนินงานวางผัง Center เสา 1st floor
 • ด้านงานก่อสร้างอาคาร TSB (PT-B-02)
  • ดำเนินงานปรับระดับดินและวางผังอาคาร
  • ดำเนินงานเข้าแบบเตรียมเหล็กเทคอนกรีต ถอดแบบ และบ่มคอนกรีตฐานราก  F1
 • านด้าน Earth Work
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Service Area Ramp PT4
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Service Area Ramp PT4
  • ดำเนินงานลงวัสดุ Crush Rock Base พร้อมปรับเกลี่ยแต่งและบดอัด บริเวณ Ramp PT4
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ Ramp PT2 Exit Toll Booth
  • ดำเนินงาน Clearing and Grubbing Ramp PT3 บริเวณ Sta.0+000– Sta.0+350
  • ดำเนินงาน Sand Embankment บริเวณ RampPT1A
  • ดำเนินงาน Earth Embankment บริเวณ Parking
 • งานด้าน Drainage
  • ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 m. 40 ท่อน
  • ดำเนินงาน Sand  Bedding งานวางท่อระบายน้ำ Ø 1.20 x 1.00 m. 6 ท่อน
  • ดำเนินงาน Sand  Embankment บริเวณ Ramp PT2A ช่วง Sta. 0+200.000 – Sta. 0+400.000

6. งานด้าน Traffic Control & Surveillance System

  • ดำเนินงานสำรวจร่วมพื้นที่ตำแหน่งติดตั้งกล้อง CCTV,  Emergency Telephone System,  Massage Sign, Variable Massage Sign และ Image Processing Detector ตลอดสายทางในโครงการ เพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้ง
  • ดำเนินงานงาน Cable Trench บริเวณ Sta.64+000 – Sta. 74+000 ฝั่งขาเข้าพัทยา
   
   
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.