โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ความเป็นมาของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ
แผนที่ของโครงการ
โครงสร้างองค์กร

ความเป็นมาของโครงการ

ในปี 2532 คณะรัฐมนตรีได้มีเห็นชอบให้ทางหลวงวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี)
และทางหลวงพิเศษสายกรุงเทพ-ชลบุรี-พัทยาสายใหม่ (ทางหลวงหมายเลข 7) เป็นทางหลวงพิเศษ
ที่มีการควบคุมทางเข้า-ออก แบบสมบูรณ์ (Full control of Access) กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคม
จึงได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางให้เป็นระบบปิด (Closed System) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงทางแยกต่างระดับลาดกระบัง ถึงด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง พานทองก่อนเป็นลำดับแรกตั้งแต่ปี 2553

กรมทางหลวงยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้ใช้ทางโดยทั่วไป
จึงได้นำเสนอแผนการก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางให้เป็น
ระบบปิด (Closed System) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี-พัทยา เป็นลำดับถัดมา
ซึ่งกรมทางหลวงได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการออกแบบก่อสร้างระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง
และระบบควบคุมความปลอดภัยด้านการจราจรครอบคลุมพื้นที่ทางแยกต่างระดับบ้านบึง
ทางแยกต่างระดับบางพระ ทางแยกต่างระดับหนองขาม ทางแยกต่างระดับโป่ง และเมืองพัทยา
โดยแผนดำเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุน
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังแล้ว ได้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อดำเนินการเป็นจำนวน  4,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555


องค์ประกอบของโครงการ

1. งานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมกลาง (Central Control Building) อาคารศูนย์ควบคุมย่อย
(Toll Surveillance Buildings และ Annexes) และอาคารด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
(Toll Canopy) ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบ้านบึงทางแยกต่างระดับบางพระทางแยกต่างระดับ
หนองขามทางแยกต่างระดับโป่งและพัทยา
2. งานก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)
ที่บริเวณทางแยกต่างระดับบ้านบึงทางแยกต่างระดับบางพระทางแยกต่างระดับหนองขาม
ทางแยกต่างระดับโป่งและพัทยา
3. งานก่อสร้างและติดตั้งระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร (Traffic Control System)
4. งานก่อสร้างและปรับปรุงทางหลวงพิเศษหรือทางหลวงหรือถนนหรือทางสาธารณะที่อยู่ในขอบเขต
ของงานหรือได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
5. งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการทั้งที่เป็นการรื้อย้าย
ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้างและการรื้อย้ายถาวร
6. งานบริหารจัดการจราจรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในขณะทำการก่อสร้าง
กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงชลบุรี-พัทยา)” ให้งานแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ตามผลออกแบบก่อสร้างระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และระบบควบคุมความปลอดภัย
ด้านการจราจร ตามสัญญาเลขที่ กท.ค.59/2556 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 โดยกรมทางหลวง
ได้ออกหนังสือที่คค0607/พ./01447 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2556ให้ที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

 

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 บริษัท

1. บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่งแอนด์แมเนจเมนท์ จำกัด
2. บริษัท ทีม โลจิสติกส์แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด
3. บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
4. บริษัท เทสโก้ จำกัด
การดำเนินงานของที่ปรึกษา เป็น 2 ระยะ คือ


งานระยะที่ 1 งานพิจารณาตรวจสอบแบบ แผนงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ระยะเวลา 1,020 วัน


งานระยะที่ 2 การตรวจสอบหลังจากส่งมอบงานระยะเวลา 24 เดือน


ผู้รับจ้างกิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ ประกอบด้วย 3 บริษัท

1. บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
2. บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัทสมาร์ทแทรฟิค จำกัด
ตามสัญญาจ้างเลขที่  กท./e.58/2556 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 วันเริ่มต้นสัญญา 1 พฤศจิกายน 2556
วันสิ้นสุดสัญญา 16 สิงหาคม 2559 ระยะเวลาสัญญา 1,020 วัน

 

 
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.