โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ความเป็นมาของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ
แผนที่ของโครงการ
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร


การบริหารโครงการรวม

กรมทางหลวงมุ่งมั่นให้การดำเนินงานของโครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวร บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วง ชลบุรี – พัทยา เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ โดยโครงการสามารถดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดในสัญญา มีคุณภาพเป็นไปตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานของกรมทางหลวง จึงได้จัดผังการบริหารงานโครงการดังนี้

 

 
ผังการบริหารงานโครงการรวม

 


องค์กรของที่ปรึกษา

ในการดำเนินโครงการฯ ที่ปรึกษาโครงการจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกรมทางหลวงเพื่อควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามรูปแบบ และเอกสารก่อสร้างโครงการ สัญญาจ้างผู้รับจ้าง และตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง โดยที่ปรึกษาจะประสานงานกับกรมทางหลวง และผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีและทันกำหนดเวลาจึงได้จัดบุคลากรในด้านต่างๆ ที่จำเป็นและเพียงพอต่อการดำเนินงานในโครงการ
การจัดองค์กรบริหารของโครงการ จึงเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในด้านต่างๆ ของที่ปรึกษา และการประสานงานระหว่างกรมทางหลวงและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญมากในการดำเนินงานในโครงการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดยให้มีการติดต่อประสานงานและรายงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการให้กรมทางหลวงทราบ ถึงความก้าวหน้าของเหตุการณ์สำคัญๆ และอุปสรรค รวมทั้งวิธีการในการป้องกันและแก้ไข โดยผังองค์กรการบริหารโครงการแสดงดังรูปต่อไปนี้

 

 
ผังโครงสร้างการบริหารโครงการ

 

 
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.