โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
สร้างความสุขสู่ผู้ใช้ทาง ก้าวย่างสู่ความสำเร็จ ใส่ใจทุกกระบวนการ แวะพักทักทาย เครือข่ายเชื่อมโยง
ความเป็นมาของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ
แผนที่ของโครงการ
โครงสร้างองค์กร

ขอบเขตของโครงการ

โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (ช่วงชลบุรี-พัทยา) มีขอบเขตของงานก่อสร้างประกอบด้วย 3 งานหลักคือ

1. งานโยธา (Civil Work)
2.งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)
3. งานอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร (Traffic Control System)

ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละงานดังต่อไปนี้

1. งานโยธา (Civil Work)

งานโยธาได้แก่งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมในพื้นที่ก่อสร้างหลัก 5 แห่ง คือ

1.1 ด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง

งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่าน (TSB) 1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่านย่อย (Annex)      3    หลัง
งานก่อสร้างอาคารด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Toll Canopy)  6    หลัง
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตและถนนผิวทางลาดยาง  

ผังแสดงขอบเขตงานก่อสร้างบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบ้านบึง1.2 ด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ

งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่าน (TSB) 1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่านย่อย (Annex)      3    หลัง
งานก่อสร้างอาคารด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Toll Canopy)  5    หลัง
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตและถนนผิวทางลาดยาง  

ผังแสดงขอบเขตงานก่อสร้างบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบางพระ1.3 ด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขาม

งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่าน (TSB) 1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่านย่อย (Annex)      5    หลัง
งานก่อสร้างอาคารด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Toll Canopy)  8    หลัง
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตและถนนผิวทางลาดยาง  

ผังแสดงขอบเขตงานก่อสร้างบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขาม1.4 ด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโป่ง

งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่าน (TSB) 1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่านย่อย (Annex)      3    หลัง
งานก่อสร้างอาคารด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Toll Canopy)  4    หลัง
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตและถนนผิวทางลาดยาง  

ผังแสดงขอบเขตงานก่อสร้างบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโป่ง1.5 ด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพัทยา

งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่าน (TSB) 1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารควบคุมด่านย่อย (Annex)      1    หลัง
งานก่อสร้างอาคารด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียม (Toll Canopy)  2    หลัง
งานก่อสร้างถนนผิวทางคอนกรีตและถนนผิวทางลาดยาง  

ผังแสดงขอบเขตงานก่อสร้างบริเวณด่านจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพัทยา2. งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System)

งานระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง (Toll Collection System) โดยการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ เป็นแบบระบบปิด (Closed System) แบบใช้พนักงานจัดเก็บค่าผ่านทาง (Manual Toll Collection System:  MTC) ซึ่งจะต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรี ได้อย่างสมบูรณ์ โดยลักษณะการทำงานของ  MTC  จะต้องจ่ายบัตรให้ผู้ใช้ทางที่ช่องทางขาเข้า และรับบัตรคืนที่ช่องขาออก พร้อมกับคำนวณค่าผ่านทางแจ้งให้ผู้ใช้ทางและพนักงานจัดเก็บค่าผ่านทราบ


ขอบเขตงานคือจะต้องจัดให้มีการติดตั้ง ทดสอบ เชื่อมต่อ และบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางให้สมบูรณ์ตามที่ระบุในเงื่อนไขแบบสัญญาจ้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงทั้งระบบ อีกทั้งสามารถพัฒนาไปสู่ระบบจัดเก็บแบบอัตโนมัติได้ในอนาคต

3. งานอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร (Traffic Control System)

งานอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจร (Traffic Control System) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนชลบุรี-พัทยา โดยใช้เทคโนโลยีระบบการขนส่งอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย (Intelligent Transportation System for Safety) เพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ในระบบให้เหลือน้อยที่สุด
ขอบเขตงานคือจะต้องจัดให้มีการติดตั้ง ทดสอบ เชื่อมต่อ และบำรุงรักษาระบบอำนวยความปลอดภัยด้านการจราจรให้สมบูรณ์ตามที่ระบุในเงื่อนไขแบบสัญญาจ้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงทั้งระบบ 

 

 
โครงการก่อสร้างด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี-พัทยา
จำนวนเข้าชม


Content & Webdesign © 2013 By Daoreuk Communications Co., Ltd.